Prezydium NRL przypomina też, że zgodnie z ustawą z 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich, jednym z podstawowych zadań samorządu zawodowego lekarzy jest zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa. 

„W ostatnim czasie nie sposób nie dostrzec poważnych sygnałów wskazujących na bardzo złą jakość powietrza w Polsce, szczególnie w dużych miastach” – czytamy w stanowisku NRL. 

Samorząd lekarski wskazuje, że istnieją dowody, iż stopień zanieczyszczenia powietrza jest przyczyną zwiększonej śmiertelności i rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób układu oddechowego, a okresy nagłego pogorszenia jakości powietrza przyczyniają się do zwiększonej zapadalności na ostre epizody wieńcowe, w tym zawały serca i udary mózgu. 
„Wiadomo, że do czynników przyczyniających się do występowania zdarzeń ze strony układu krążenia należą tlenki azotu pochodzące  z silników samochodowych, dwutlenek siarki pochodzący ze spalania węgla kamiennego, tlenek węgla powstający na skutek spalania paliw kopalnych oraz pracy silników spalinowych oraz pyły zawieszone, pochodzące z działalności przemysłowej oraz spalin samochodowych” – alarmuje Rada.

 [-OFERTA_HTML-]

Powołując się na badania przeprowadzone w Polsce Rada wskazuje, że większe ryzyko wystąpienia zawału serca zaobserwowano przy wyższych stężeniach w powietrzu tlenku azotu, dwutlenku azotu, pyłów zawieszonych PM10 oraz niższych stężeniach ozonu i niższych wartościach ciśnienia atmosferycznego. Wyższe prawdopodobieństwo udaru mózgu zaobserwowano przy wyższych stężeniach tlenku azotu, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłów PM10, mniejszej prędkości wiatru oraz w sytuacji ogłoszenia alarmu smogowego 3 i 5 dni przed udarem. Zła jakość powietrza wpływa również na zwiększenie hospitalizacji z powodu zatorowości płucnej i migotania przedsionków.

W związku z tym Rada apeluje o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy jakości powietrza. Wnioskuje także, aby kwestię negatywnego wpływu czynników środowiska na zdrowie uwzględnić w planach reformy służby zdrowia, tak aby obywatelom w szczególnie zagrożonych rejonach kraju zapewnić łatwy dostęp do potrzebnych w tej sytuacji ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych. 

Samorząd lekarski zadeklarował także udział w dyskusji nad problemami poruszonymi w apelu i pomoc w opracowywaniu strategii poprawy jakości powietrza.


Źródło: www.nil.org.pl