Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz w piśmie z 29 grudnia 2015 roku przedstawił Rzecznikowi Praw Pacjenta Krystynie Kozłowskiej interpretację Naczelnej Izby Lekarskiej dotyczącą przepisu art. 27 pkt 3 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) - dalej u.p.p. NRL jest przeciwna wydawaniu oryginału dokumentacji medycznej pacjentom.

„W ocenie samorządu lekarskiego przepis art. 27 pkt 3 u.p.p. nie uprawnia pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej w sposób określony poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu” - twierdzi Hamankiewicz.

Według prezesa NRL interpretacja tego przepisu, przyznająca pacjentom lub ich przedstawicielom uprawnienie do żądania wydania oryginału dokumentacji jest błędna i może skutkować utratą oryginału dokumentacji medycznej. Za pełni zasadną prezes Rady uznaje argumentację przedstawioną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 1 lipca 2015 roku, sygn. akt VII SA/Wa 724/15, którym uchylił decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie naruszenia zbiorowych praw pacjentów.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny, uprawnienie do żądania wydania oryginału dokumentacji medycznej ustawodawca zastrzegł uprawnionym organom i podmiotom. Jednocześnie ustawodawca wyraźnie rozróżnił kategorie uprawnionych do dostępu do dokumentacji medycznych, przede wszystkim używając sformułowań: "pacjent", "organ" i "podmiot".

Prezes Hamankiewicz przypomina, że z definicji wynika, iż pacjent jest osobą zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych. Nie ma zatem żadnych podstaw, by uznać, że pacjent jest podmiotem, o którym mowa w art. 27 pkt 3 u.p.p. - nie pozwala na to założenie racjonalności ustawodawcy. Według prezesa NRL wydanie pacjentowi oryginału dokumentacji w zdecydowanej większości będzie oznaczało niemożność wyegzekwowania jej zwrotu.

„Wobec powyższego liczę, że Rzecznik Praw Pacjenta zmieni dotychczas prezentowaną interpretację przepisu art. 27 pkt 3 u.p.p. tym bardziej, że nie spowoduje to w żadnym stopniu ograniczenia czy uszczuplenia praw pacjentów do informacji gromadzonych w dokumentacji medycznej” - napisał Prezes NRL.

Pismo zostało wystosowane po napływających do NIL informacjach dotyczących interpretacji przepisu art. 27 pkt 3 u.p.p., prezentowanej przez Rzecznika Praw Pacjenta w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 30 grudnia 2015 r.