Potrzeba opracowania projektu wynika z konieczności sformułowania ram prawnych determinujących sposób i procedury przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM i określenia opłaty za tę analizę. Po otrzymaniu kopii wniosku o objęcie refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, który nie ma odpowiednika refundowanego, AOTM dokona w sposób określony rozporządzeniem sprawdzenia i oceny przekazanych analiz, przeprowadzi analizę dotyczącą objęcia refundacją w innych państwach, a także wyznaczy wartość progowej ceny zbytu netto. Przedmiotowa ocena analiz odbywać się będzie min. przez analizę piśmiennictwa naukowego, wystąpienia do ekspertów o opinię, analizę dokumentów dopuszczających produkt do obrotu. Umożliwi to ocenę prawidłowości wyboru technologii opcjonalnej względem technologii wnioskowanej.

Celem projektu jest zapewnienie przejrzystości postępowań weryfikacyjnych.

Rozporządzenie określa również kwotę opłaty za przygotowanie analizy weryfikacyjnej, która wynosi 88 437 zł i nie będzie różnicowana z uwagi na tożsamość podjętych działań weryfikacyjnych.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WKP

Źródło: www.mz.gov.pl