MZ: szkolenie dotyczące zasad udziału w konkursie - program STRATEGMED II
\\

W dniu 19 sierpnia 2014 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się szkolenie, które dotyczyło zasad udziału w konkursie projektów, które mają być dofinansowane w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED II”. Wskazane szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w II konkursie wynoszą łącznie 220 mln zł.

Jednym z głównych założeń szkolenia było przekazanie informacji mogących ułatwić polskim środowiskom naukowym ubieganie się o środki finansowe przeznaczone na badania naukowe w obszarze nauk medycznych. Prelegenci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przedstawili uczestnikom zasady udziału w konkursie, zasady finansowania projektów oraz zagadnienia prawne związane z ubieganiem się o dofinansowanie.

Podczas szkolenia głos zabrał prof. Piotr Trzonkowski, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii w Katedrze Immunologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego projekt pt. „TREGS – Terapia komórkowa w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127” otrzymał dofinansowanie w pierwszej edycji programu, która odbyła się w 2013 r. Profesor podzielił się z uczestnikami spotkania doświadczeniem związanym z uczestnictwem w konkursie i realizacją projektu.

Według danych, w szkoleniu uczestniczyło ponad 80 osób, wśród nich byli między innymi kierownicy i członkowie zespołów badawczych, pracownicy administracyjni uczelni i instytutów odpowiedzialnych za przygotowanie wniosków pod względem formalnym oraz przedstawiciele przedsiębiorstw komercyjnych zainteresowanych przystąpieniem do konsorcjum w ramach projektów.

Celem programu STRATEGMED jest zwiększenie efektów działań związanych ze zwalczaniem chorób cywilizacyjnych w czterech obszarach nauk medycznych, które dotyczą:

- kardiologii i kardiochirurgii;

- onkologii;

- neurologii i zmysłów;

- medycyny regeneracyjnej.

Program ma się przyczynić do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Realizacja projektów umożliwi opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych. STRATEGMED daje szansę na prowadzenie ważnych projektów badawczych, sprzyjających rozwojowi nauk medycznych i osiągnięciu postępów w leczeniu wielu poważnych chorób.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 26 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 26 sierpnia 2014 r.