Wskazany akt normatywny określa warunki wykonywania poszczególnych badań na obecność środków działających podobnie do alkoholu, do których zalicza się opiaty, amfetaminę oraz jej analogii, kokainę, tetrahydrokanabinole i benzodiazepiny, metody przeprowadzania badań krwi i badań moczu, granice oznaczalności dla poszczególnych środków oraz sposób pobierania materiału do badań i warunki przechowywania i transportowania pojemników do badań.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z faktu, iż obecnie obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 11 czerwca 2003 roku w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz. U. Nr 116, poz. 1104 z późn. zm.) traci moc obowiązującą 20 lipca 2014 roku.

Rozporządzenie oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Planowaną datą wejścia w życie aktu normatywnego jest 20 lipca 2014 roku.

Opracowanie: Jacek Tkacz