Oświadczenia dotyczą przynależności kandydata na konsultanta lub konsultanta do organów spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji lub bycia przedstawicielem albo pełnomocnikiem przedsiębiorców oraz zawierają informacje o uzyskanych korzyściach o wartości wyższej niż 380 zł, w tym wyjazdach krajowych lub zagranicznych, niezwiązanych z funkcją konsultanta.
 
Obowiązek składania oświadczeń wynika z uchwalonej 22 lipca 2014 roku nowelizacji ustawy z 6 listopada 2008 roku o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 z późn. zm.).

Nowelizacja ma na celu wzmocnienie roli konsultantów jako podmiotów doradczych ministra zdrowia i wojewodów oraz zagwarantowanie ich bezstronności. W tym celu w ustawie przewidziano obowiązek składania oświadczeń dotyczących potencjalnego konfliktu interesów osób pełniących funkcję konsultantów (oraz kandydatów).

Oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 do projektu będzie dotyczyło:
1)   członkostwa w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji lub bycia przedstawicielem albo pełnomocnikiem przedsiębiorców (wykonujących działalność leczniczą, wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu produktem leczniczym, substancji czynnych wykorzystywanych jako materiały wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobem medycznym, wykonujących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, wykonujących działalność ubezpieczeniową, którzy złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego albo uzyskali to pozwolenie lub złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego albo uzyskali to pozwolenie, którzy są wytwórcami, importerami, autoryzowanymi przedstawicielami lub dystrybutorami wyrobów medycznych);
2)   posiadania akcji lub udziałów w spółkach handlowych, spółdzielniach wykonujących powyższą działalność;
3)   bycia wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej wykonującej powyższą działalność;
4)   wykonywania działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa powyżej w pkt 1;
5)   wykonywania zajęcia zarobkowego na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, zawartej z podmiotem:
a)   wykonującym działalność, o której mowa powyżej w pkt 1,
b)   posiadającym akcje lub udziały w spółkach handlowych wykonujących działalność, o której mowa powyżej w pkt 1, lub udziały w spółdzielniach prowadzących działalność, o której mowa powyżej w pkt 1,
c)   będącym wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa powyżej pkt 1;
6)   członkostwa w organach lub pracy w podmiotach tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
7)   prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki, które są finansowane przez podmiot:
a)   wykonujący działalność, o której mowa powyżej w pkt 1,
b)   posiadający akcje lub udziały w spółkach handlowych wykonujących działalność, o której mowa powyżej w pkt 1, lub udziały w spółdzielniach wykonujących działalność, o której mowa powyżej w pkt 1,
c)   będący wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa powyżej w pkt 1;
8)   przystosowania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, o których mowa w pkt 7, do potrzeb praktyki lub ich wdrażania;
9)   prowadzenia badań klinicznych;
10)  wykonywania zadań opiniodawczych i doradczych dla podmiotu:
a)   wykonującego działalność, o której mowa powyżej w pkt 1,
b)   posiadającego akcje lub udziały w spółkach handlowych wykonującego działalność, o której mowa powyżej w pkt 1, lub udziały w spółdzielniach wykonujących działalność, o której mowa powyżej w pkt 1,
c)   będącego wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa powyżej w pkt 1.

Ponadto konsultant będzie zobowiązany do składania organowi powołującemu oświadczenia zawierającego informacje o korzyściach o wartości wyższej niż 380 zł, w tym darowiznach oraz wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z funkcją konsultanta, których koszt nie został pokryty przez konsultanta lub jego małżonka albo instytucje ich zatrudniające (załącznik nr 2 do projektu).

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Opracowanie: Ewelina Wójcik