Ministerstwo Zdrowia, Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja Krajowa Pogotowania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność przyjęli ustalenie dotyczące wprowadzenia średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu dla ratownika medycznego, dyspozytora medycznego w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne niezależnie od formy zatrudnienia o 400 zł od 1 lipca 2017 roku oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 roku.

Przyjęto także wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu dla ratownika medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym będącym świadczeniodawcą w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezależnie od formy zatrudnienia o 400 zł od 1 lipca 2017 roku oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 roku.

Resort zdrowia obiecał także, że podejmie wszelkie działania, aby tzw. mała nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym została uchwalona przez Sejm do listopada 2017 roku.

Minister wystosuje także do wojewodów pismo wskazujące na konieczność podjęcia działań dotyczących zaangażowania przez dysponentów ZRM dodatkowych środków własnych na podwyższenie wynagrodzeń dla ratowników medycznych i dyspozytorów, niezależnie od wspomnianych podwyżek.

Ustalenia dotyczą także wprowadzenia średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne zatrudnionych u podwykonawców, analogicznie jak w przypadku ratowników i dyspozytorów.

 

Źródło: www.mz.gov.pl