Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kontroli przeprowadzonej w centrali NFZ, dotyczącej świadczeń dodatkowych dla dyrektorów OW Funduszu.
Kontrola dotyczyła przyznanych lub wypłaconych w 2010 roku dyrektorom oddziałów wojewódzkich NFZ innych niż wynagrodzenie zasadnicze świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
9 listopada br. dyrektor Biura Prasy i Promocji MZ Krzysztof Suszek oświadczył, że "kontrola już została zakończona, a protokół przedstawiono Prezesowi NFZ 26 października 2010 r."
Dalsza procedura kontrolna
Teraz, zgodnie z obowiązującym prawem, Prezes NFZ ma dwie możliwości – albo podpisze protokół kontroli, albo zgłosi do niego umotywowane zastrzeżenia, w terminie 14 dni od jego otrzymania. W tym drugim przypadku, kontrolerzy zobowiązani są do rozpatrzenia wszystkich zastrzeżeń oraz, zależnie od zajętego stanowiska, ewentualnego podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych.
Po sporządzeniu przez kontrolerów ostatecznego stanowiska w przedmiotowej sprawie, Prezes NFZ w ciągu 7 dni zobowiązany jest do podpisania protokołu kontroli, względnie pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy jego podpisania. Jak zapowiada Krzysztof Suszek, "spodziewany termin zapoznania się z wynikami kontroli to druga połowa listopada 2010 roku".
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.rynekzdrowia.pl, 9 listopada 2010 r.

Data publikacji: 10 listopada 2010 r.