Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację prasową na temat problemów opieki psychiatrycznej w Polsce.
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt, mający na celu unowocześnienie oraz dostosowanie opieki psychiatrycznej do problemów współczesnego społeczeństwa. Wynikiem tych prac stało się rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128).
Program stanowi pierwszą, ogólnokrajową strategię działań, mających na celu ochronę zdrowia psychicznego społeczeństwa, wskazując jednocześnie na rosnącą rangę zdrowia psychicznego Polaków wśród priorytetów polityki zdrowotnej państwa.
Cele Programu to m.in.: promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, poprawa funkcjonowania osób z problemami zdrowia psychicznego oraz ich bliskich, a także zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym rozwijanie opieki środowiskowej, czyli usług w pobliżu miejsca zamieszkania i poza dużymi szpitalami. W związku z tym „do jego realizacji zostali zaangażowani m.in.: ministrowie właściwi ze względu na cele Programu, a w szczególności Minister Sprawiedliwości, Minister Obrony Narodowej oraz ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, oświaty i wychowania, kultury, zabezpieczenia społecznego, pracy, nauki i szkolnictwa wyższego, wewnętrznych i administracji publicznej”.
Więcej na ten temat na stronie internetowej MZ.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mz.gov.pl, 10 października 2011 r.
Data publikacji: 11 października 2011 r.