Projekt rozporządzenia wprowadza zmianę nazwy "zakład opieki zdrowotnej" na "podmiot leczniczy". Zmiana ta spowodowała również konieczność dostosowania wzoru dotychczas obowiązującej legitymacji "Dawca Przeszczepu" do ustawy o działalności leczniczej. Nowy wzór legitymacji stanowi załącznik nr 2 do projektowanego rozporządzenia.

Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uwagi można zgłaszać do dnia 18 kwietnia.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK