18 października br. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Prace merytoryczne nad rozporządzeniem prowadził zespół ekspertów, złożony m. in. z przedstawicieli: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, samorządu pielęgniarek i położnych, konsultantów krajowych i wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Departamentu Pielęgniarek i Położnych.
Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, „liczba pielęgniarek lub położnych w oddziałach szpitalnych ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia jakości świadczeń, bezpieczeństwa pacjentów, jak i bezpieczeństwa pielęgniarek i położnych oraz zapobiegania i powstawania sytuacji oraz zdarzeń niepożądanych (np. infekcje dróg moczowych lub zapalenia płuc)”. Braki w obsadzie pielęgniarek i położnych generują wyższe koszty leczenia z powodu dodatkowej terapii, przedłużonej hospitalizacji oraz odpowiedzialne są za brak satysfakcji zawodowej personelu.

Ustalenie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych ma zatem na celu zapewnienie właściwej jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.
Celem projektowanego rozporządzenia jest wskazanie sposobu działania, jaki może być zastosowany, aby systematycznie dokonywać oceny:
- zapotrzebowania na opiekę pielęgniarek lub położnych,
- pomiarów umożliwiających alokację personelu pielęgniarskiego i położniczego,
- poznania i ewaluacji relacji pomiędzy faktycznym i pożądanym zatrudnieniem,
- planowania działań w sytuacjach zmiennych (np. nieobecności w pracy wskutek choroby),
- uzyskania danych i informacji do usprawniania organizacji opieki pielęgniarskiej i położniczej,
- planowania długoterminowego obsad pielęgniarskich i położniczych,
- rozpoznawania i uwzględniania w planowaniu obsad pielęgniarskich i położniczych czynników, które dotychczas nie były brane pod uwagę.
Ocena ta, dokonywana przez kadrę zarządzającą w pielęgniarstwie i położnictwie, dotyczy określenia zapotrzebowania na opiekę pielęgniarek lub położnych w podmiotach leczniczych m. in. w oddziałach o profilu:
- zabiegowym i zachowawczym,
- psychiatrycznym,
- położniczo – ginekologicznym w systemie „matka z dzieckiem”,
- pediatrycznym i neonatologicznym,
- dializoterapii,
- anestezjologicznym i intensywnej terapii,
Podsumowując, zastosowanie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych powinno pozwolić na dokonanie oceny zapewnienia opieki z uwzględnieniem stanu zdrowia i samodzielności pacjenta oraz racjonalnego wykorzystania zasobów ludzkich. Tak ustalone normy zatrudnienia dotyczą wszystkich pielęgniarek i położnych, bez względu na formę ich zatrudnienia w danym podmiocie leczniczym, z wyjątkiem kadry kierowniczej pielęgniarskiej i położniczej.

Źródło: www.mz.gov.pl