Jak czytamy w oświadczeniu, jeżeli na recepcie zostanie umieszczona przez lekarza, zamiast wskazania odpłatności, pieczątka „Refundacja do decyzji NFZ”, to zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 1 lit. h rozporządzenia MZ z 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 294, poz. 1739), apteka zrealizuje receptę na lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny w następujący sposób:
- gdy lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w jednej odpłatności – osoba wydająca dokona w tym zakresie zmiany, stosując właściwą odpłatność wynikającą z wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; osoba wydająca zamieszcza wówczas na rewersie recepty odpowiednią adnotację oraz swój podpis;
- gdy lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w kilku odpłatnościach w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, osoba wydająca wydaje lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny za najwyższą odpłatnością określoną w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Więcej na ten temat na stronie internetowej MZ.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 2 stycznia 2012 r.

Data publikacji: 3 stycznia 2012 r.