Zgodnie z przepisami Informacja o realizacji KPPN jest corocznie przedkładana Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 września przez ministra właściwego do spraw zdrowia, a następnie do dnia 31 października Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej przez Radę Ministrów. Informacja jest opracowywana na podstawie danych przesłanych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane do realizacji działań KPPN. Dane statystyczne dotyczące stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego są używane do analizy trendów w zakresie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. Przedstawione w raporcie informacje potwierdzają zwiększającą się liczbę osób zgłaszających się do podmiotów wykonujących działalność leczniczą z powodu problemowego używania przetworów konopi, dlatego też za uzasadnione należy uznać rozwijanie i upowszechnianie oferty leczniczej adekwatnej do potrzeb tej grupy użytkowników. Zauważyć można lepszą dostępność do programów leczenia substytucyjnego, choć nadal programy te nie są w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich osób uzależnionych od opiatów. W 2011 r. do placówek stacjonarnych przyjęto 14 150 osób z powodu problemów spowodowanych używaniem narkotyków (nieznaczny spadek w stosunku do 2010 r.). Po okresie dynamicznego wzrostu liczby osób podejmujących leczenie z powodu narkomanii w latach 1990-2005, odnotowano trend spadkowy do 2007 r., zaś w kolejnych trzech latach ponowny wzrost. Zauważyć jednak można, że w perspektywie globalnej od 2004 r., pomimo różnic w poszczególnych latach, ogólna liczba osób przyjętych do leczenia utrzymuje się na dość stabilnym poziomie. Wśród wszystkich osób, które zgłosiły się do leczenia w placówkach stacjonarnych w 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich, większość stanowili mężczyźni (73,8%). Wśród pacjentów przyjętych do placówek stacjonarnych w 2011 r. u większości rozpoznano zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kilku substancji lub używaniem innych substancji psychoaktywnych (F.19 w ICD 10). Lubelski i Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ sprawozdały, że w 2012 r. sfinansowały świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia substytucyjnego dla co najmniej 25% osób uzależnionych od opiatów – tym samym osiągając zakładany cel KPPN. Mazowiecki oddział NFZ zawarł kontrakty pozwalające na objęcie leczeniem substytucyjnym 23% osób uzależnionych. Dostęp do tej formy leczenia w pozostałych województwach (w których realizowane są programy leczenia substytucyjnego) jest mniejszy i waha się miedzy 4% (woj. warmińsko-mazurskie) a 20% (woj. śląskie).

Zaprezentowane w raporcie dane pozwolą na ulepszenie polityki profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kolejne lata.

Źródło: www.mz.gov.pl