Poza tym szpitale zakwalifikowane do poziomu szpitali I lub II stopnia, udzielające świadczeń w ramach profilu choroby wewnętrzne, będą mogły w ramach PSZ udzielać również świadczeń  z zakresu geriatrii. 

Ministerstwo podkreśla, że nie będzie to uwarunkowane zmianami organizacyjnymi, polegającymi na włączaniu dotychczas samodzielnie funkcjonujących oddziałów geriatrycznych do oddziałów interny oraz zapewnia, że przy kalkulacji wysokości ryczałtu dla szpitali realizujących profil choroby wewnętrzne, będą brane pod uwagę również świadczenia należące do profilu geriatria, rozliczone uprzednio w ramach kwoty zobowiązania przeznaczonej na zakres świadczeń – geriatria.

 [-DOKUMENT_HTML-]Resort przypomina także, że projekt ustawy wprowadzającej sieć szpitali przewiduje możliwość zastosowania w niektórych sytuacjach nadzwyczajnego trybu kwalifikacji do sieci. W przypadku szpitali szczególnie istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców danego regionu dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia, będzie mógł dokonać jego kwalifikacji do sieci, pomimo niespełniania wszystkich kryteriów.

Poza tym, gdy powstanie sieć szpitali równolegle będzie także obecny tryb kontraktowania świadczeń szpitalnych, na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. Niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ nie oznacza więc, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania  świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor danego oddziału wojewódzkiego Funduszu będzie ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając zidentyfikowane potrzeby zdrowotne na danym obszarze, w oparciu o plan zakupu świadczeń sporządzony na dany rok.

Źródło: www.mz.gov.pl