Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zawiera grupę 18 - odpady medyczne i weterynaryjne, do której powinny zostać zaklasyfikowane odpady wytwarzane przez apteki np. w trakcie produkcji leków. W związku z tym w aptekach mogą wystąpić odpady o następujących kodach:

18 01 08* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne.
18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08.
18 01 06* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne,
18 01 07 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06.
16 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne.
16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03. 16 03 80.

Ponadto w aptece mogą powstawać odpady o następujących kodach:
15 01 01 - opakowania z papieru i tektury.
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych.
15 01 07 - opakowaniu ze szkła.
16 02 13* - zużyte świetlówki.
16 02 14 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.
16 02 16 - wkłady do drukarek i kserokopiarek,
16 03 04 - gaśnice.

W aptekach mogą być również zbierane przeterminowane leki. które zostaną przyniesione przez mieszkańca danej gminy. Tego typu odpady powinny zostać zaklasyfikowane pod kodem: 20 01 31 oraz 20 01 32.
W związku z powyższym, przeterminowane leki będą klasyfikowane pod kodem 18 01 08. 18 01 09. 20 01 31 lub 20 01 32.

Źródło: www.nia.org.pl