Pielęgniarki i położne pracujące w domach pomocy społecznej są pracownikami samorządowymi wynagradzanymi z budżetów domów pomocy społecznej prowadzonych przez samorządy powiatowe lub na ich zlecenie.

Wiceminister Seredyn w piśmie do starostów - które w środę 3 listopada 2015 roku udostępniły pielęgniarki z OZZPiP - przyznaje, że zarówno resort pracy, jak i resort zdrowia otrzymują liczne pisma, w których pielęgniarki i położne informują, że rozważają zmianę zawodu ze powodu zbyt niskich zarobków, nieadekwatnych do wkładanego wysiłku.
- Gdyby faktycznie doszło do takiej sytuacji stanowiłoby to poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania około 800 podmiotów, a także dla zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług, zgodnych z obowiązującymi standardami w tym zakresie - czytamy w piśmie MPiPS.

Z danych resortu pracy wynika, że pod koniec 2014 roku w domach pomocy społecznej pracowało 5,8 tysiąca pielęgniarek, których opieką było objętych 76,7 tysięcy osób.

Minister Seredyn zwróciła się z prośbą do starostów "o rozważenie możliwości dokonania zmian w obszarze polityki płacowej w domach pomocy społecznej dla omawianej grupy pracowników, jednocześnie nie zapominając o pozostałych pracownikach tych jednostek".
 

Zdaniem resortu pracy jest to możliwe, ponieważ w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok zaplanowano wyższe dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie domów pomocy społecznej. Przeciętny wzrost wysokości dotacji dla województwa w stosunku do roku bieżącego wyniesie około 3 procent, a w niektórych województwach będzie to około 5 procent. W żadnym województwie dotacja nie będzie niższa niż w roku 2015, co - jak wyjaśnia Seredyn - "w praktyce oznacza także wzrost dotacji na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej skierowanego na tzw. +starych zasadach+, wynikający ze zmniejszającej się liczby mieszkańców".

Zgodnie z planem budżetu na 2016 rok wydatki na domy pomocy społecznej w budżetach wojewodów mają stanowić około 30 procent wydatków na wszystkie zadania pomocy społecznej.
- Są to znaczące środki i po wnikliwej analizie struktury budżetu samorządu najprawdopodobniej możliwe będzie spełnienie oczekiwań płacowych tych grup zawodowych - uważa Seredyn.

Dodała, że w resorcie pracy "nadal będą podejmowane działania w szczególności w zakresie uregulowań prawnych mających na celu poprawę sytuacji finansowej domów pomocy społecznej".
Pod koniec września 2015 resort zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia podpisali z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych porozumienie, zgodnie z którym wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych u świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będą wzrastały o 400 zł przez 4 lata. Porozumienie nie reguluje podwyżek dla pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

W połowie października 2015 roku OZZPiP wystosował pismo do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o podjęcie rozmów w sprawie uzgodnienia zasad wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach podległych lub nadzorowanych przez MPiPS.
Pielęgniarki wyraziły w nim oczekiwanie, że resort pracy - podobnie jak Ministerstwo Zdrowia - przedstawi propozycję podwyżek dla tej grupy zawodowej. Również NRPiP (21 sierpnia 2015) zwróciła się do resortu pracy z prośbą o spotkanie w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Seredyn mówiła wówczas, że pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej powinny otrzymać podwyżki, zwróciła jednak uwagę, że nie pracują one w placówkach podległych MPiPS, ale w placówkach samorządowych i są zatrudniane zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

20 października 2015 roku wiceminister spotkała się z przedstawicielami OZZPiP oraz NRPiP. Podczas spotkania resort zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w DPS-ach.(pap)
 
 
LEX Przychodnia to serwis dopasowany do codziennych obowiązków osób zarządzających ambulatoryjnymi podmiotami leczniczymi, który zapewnia wiarygodną, aktualną rzetelną i zrozumiałą informację z zakresu prawa i zarządzania przychodnią. Oferuje natychmiastowe wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz rozwiązania podane w zakresie, który odpowiada dokładnie potrzebom dyrektorów oraz kierowników przychodni.
 
Więcej informacji: www.produkty.lex.pl