MP Online: Ustalono wynagrodzenia Rady Przejrzystości
\\

Jak podaje Medycyna Praktyczna Online, Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i Przewodniczącego Rady Przejrzystości.

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i Przewodniczącego Rady Przejrzystości. Zgodnie z nim, za udział w każdym posiedzeniu Przewodniczącemu Rady przysługiwać będzie 3000 zł, wiceprzewodniczącemu – 2700 zł, a każdemu z 10 członków – po 2500 zł.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, członkom Rady Konsultacyjnej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, w wysokości nieprzekraczającej kwoty przeciętnego wynagrodzenia za każde posiedzenie oraz trzykrotności tego wynagrodzenia miesięcznie, a także zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu Pracy.

Koszt działania Rady – pokrywany ze środków Agencji Oceny Technologii Medycznych – w zależności od liczby posiedzeń w miesiącu ma się zamknąć w przedziale 1-1,5 mln zł rocznie. Resort szacuje, że posiedzenia Rady będą się odbywały 2-3 razy miesięcznie. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia, z mocą od 7 lutego br. Termin zgłaszania uwag upływa 30 marca br.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 26 marca 2012 r.

\
Data publikacji: 27 marca 2012 r.