Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Projekt wprowadza przepis, w myśl którego w pokojach dla chorych dopuszczalna byłaby instalacja urządzeń umożliwiających obserwacją pacjentów. Ministerstwo podkreśla, że taki monitoring byłaby możliwy wyłącznie w przypadkach, gdy jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia im bezpieczeństwa.

Czy podmiot leczniczy, który posiada pomieszczenie prosektorium lub chłodnię, może założyć kamery w tych pomieszczeniach czytaj tutaj>> 

Ministerstwo zdrowia dodaje, że powyższy przepis jest spójny z procedowaną obecnie nowelizacją ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie monitoringu wizyjnego w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Brakuje przepisów dotyczących psychiatrii

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich dopominał się o ustawowe uregulowanie monitoringu wizyjnego w szpitalach. RPO wskazywał, że prawo do prywatności pacjentów szpitali, w tym psychiatrycznych, narusza monitoring wizyjny, który nie ma podstawy ustawowej.

Niestety kamery są montowane zarówno w gabinetach, salach chorych, ale także salach operacyjnych.

O tym, że mamy problem z monitoringiem wizyjnym w lecznicach wskazywała Najwyższa Izba Kontroli w tym roku. NIK podał, że kamery są montowane także w pomieszczeniach, w których obowiązujące przepisy nie przewidują obecności kamer np. w gabinetach zabiegowych, salach chorych i obserwacyjnych, izolatkach, gabinetach rezonansu magnetycznego oraz w punktach rejestracji pacjenta.

NIK podkreślał, że nie mamy kompleksowych uregulowań dotyczących funkcjonowania monitoringu w podmiotach leczniczych stwarza wysokie ryzyko nadmiernej ingerencji w prywatność pacjentów i niedostatecznej ochrony ich danych osobowych. Z wyniku kontroli stwierdzono, że w dwóch szpitalach, oprócz czynnych kamer, umieszczono ich atrapy, co – co według Izby - mogło wzbudzać u pacjentów poczucie ingerencji w ich sferę prywatności, a także powodować błędne poczucie bezpieczeństwa.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wskazówki dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego czytaj tutaj>>

„W większości szpitali zamontowanie kamer nie przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa w szpitalach. W czterech szpitalach, pomimo zainstalowania monitoringu, liczba niebezpiecznych zdarzeń wręcz wzrosła” – podawał NIK.

Czy zgodnie z RODO w szpitalu może być wykorzystywany monitoring wizyjny czytaj tutaj>>

Krajowa Rada Fizjoterapii jako organ opiniujący

Kolejna zmiana polega na rozszerzeniu dotychczasowego katalogu podmiotów (organów), po zasięgnięciu opinii których, minister zdrowia określi te wymagania, tj. dodaniu do nich Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Obecnie organy trzech samorządów zawodowych, tj. lekarskiego, pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów będą miały uprawnienia do przedstawienia swojej opinii w trakcie określania takich wymagań wymagań.

Czy fizjoterapeuta musi mieć pieczątkę czytaj tutaj>>

 


Fizjoterapeuta jako samodzielny zawód

Ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej wprowadzono możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie praktyk fizjoterapeutycznych. Jednocześnie zobowiązano ministra zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Prezydent podpisał ustawę i fizjoterapeuci będą mogli prowadzić praktyki zawodowe czytaj tutaj>>

Projektowana regulacja wprowadza nieznaczne zmiany w stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a potrzeba jej wydania wynika z nowego brzmienia upoważnienia ustawowego, zobowiązującego do wydania rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii – także Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Reguluje warunki, jakie musi spełniać podmiot wykonujący działalność leczniczą. Projekt ma także na celu dostosowanie terminologii rozporządzenia do brzmienia przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej będą, co do zasady, wykonywali działalność leczniczą w rodzaju świadczenia ambulatoryjne, a zatem będą zobowiązani spełniać wymagania dla tego rodzaju działalności.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty czytaj tutaj>>

Wymagania dla zakładu rehabilitacji

W projekcie zaproponowano doprecyzowano brzmienie przepisu (w stosunku do aktualnego brzmienia), w myśl którego pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej będącego podmiotem leczniczym odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

„ Celem tej propozycji jest wyraźne rozróżnienie wymagań dla zakładu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez podmiot leczniczy. Obecne brzmienie może wprowadzać w błąd, co do konieczności spełniania tych wymagań również przez fizjoterapeutę wykonującego zawód w ramach indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej. Konsekwencją tej propozycji jest rozszerzenie brzmienie tytułu załącznika nr 6 – „Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej będącego zakładem leczniczym”.

Czy w szpitalu psychiatrycznym można, i w jakich pomieszczeniach, poza separatką, w której stosowany jest przymus bezpośredni, montować kamery wizyjne czytaj tutaj>>
 

 

Gdzie musi być natrysk

Dodatkowo zaproponowano, aby obowiązek wyposażenia zakładu rehabilitacji leczniczej w natrysk dotyczył podmioty leczniczych, które udzielają stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Natomiast w fizjoterapii ambulatoryjnej chorzy nie korzystają z natrysku, nie jest on wymagany w ambulatorium.

W związku ze zmianami terminologicznymi wprowadzonymi ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw nastąpi ich uwzględnienie w projektowanym rozporządzeniu. Jedna z nich dotyczy zastąpienia określenia „przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego”, określeniem „zakład leczniczy”, który bardziej odpowiada specyfice działalności leczniczej.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 kwietnia 2019 r.