Program uzupełniający będzie realizowany dla następujących specjalizacji lekarskich: choroby zakaźne, dermatologia i wenerologia, epidemiologia, medycyna nuklearna, medycyna rodzinna, neurologia, psychiatria, radiologia i diagnostyka obrazowa, transfuzjologia kliniczna, a także specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych.

Program uzupełniający realizowany będzie też dla anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, neurochirurgii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, położnictwa i ginekologii, a także specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej i otolaryngologii. Program uzupełniający będzie także realizowany dla specjalizacji: chirurgia stomatologiczna oraz chirurgia szczękowo-twarzowa.

Według projektu rozporządzenia, celem szkolenia jest nabycie przez lekarza wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pozwalających na podejmowania szybkich i wysokospecjalistycznych działań leczniczych w sytuacjach nagłego zagrożenia życia w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Głównym celem jest poznanie i opanowanie technik specjalistycznego postępowania, nabycie umiejętności koordynacji i zachowania priorytetów w działaniach zespołowych, zarówno w warunkach ambulatoryjnych, szpitalnych jak i pola walki.

Lekarze podczas szkoleń zapoznają się między innymi z zasadami opieki medycznej nad personelem medycznym, z zasadami postępowania w zakresie zabezpieczenia sanitarnego i przeciwepidemicznego pola walki, zasadami zabezpieczania, pobierania i transportu materiału do badań, poznają także zasady postępowania z obrażeniami na polu walki i na poszczególnych etapach ewakuacji medycznej, metody opanowania bólu i cierpienia pacjenta zagrożonego lub rannego w warunkach pola walki.

Czas trwania szkolenia to 5 tygodni. Rozporządzenie powstało w porozumieniu z ministrem zdrowia.