Ministerstwo Zdrowia planuje przeznaczyć:
- 72 846 000 zł na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, w zakresie o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14-16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (chodzi o leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę, programy lekowe określone w przepisach ustawy o refundacji, leki stosowane w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji);
- 8 000 000 zł na finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej;
- 258 426 000 zł na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (chodzi o leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę).

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

 [-OFERTA_HTML-]