Według informacji wiceministra na­kła­dy na re­ha­bi­li­ta­cję wy­no­szą obec­nie ponad 2 mld zł i od kilku lat co roku wzra­sta­ją. Licz­ba le­ka­rzy po­sia­da­ją­cych spe­cja­li­za­cję II stop­nia w dzie­dzi­nie re­ha­bi­li­ta­cji me­dycz­nej to ponad 1,6 tysięcy, 280 le­ka­rzy ma spe­cja­li­za­cję I stop­nia, a w trak­cie szko­le­nia spe­cja­li­za­cyj­ne­go jest 443 le­ka­rzy.

So­pliń­ski dodał, że świad­cze­nia zdro­wot­ne re­ali­zu­ją fi­zjo­te­ra­peu­ci, wśród któ­rych są osoby z ty­tu­łem ma­gi­stra oraz li­cen­cja­ta z tego za­kre­su, ale także ab­sol­wen­ci tech­ni­ków i szkół ma­tu­ral­nych pro­wa­dzą­cych takie kie­run­ki.

Przedstawiciele środowiska fizjoterapeutów od dawna zwracają uwagę na potrzebę uregulowania zawodu fizjoterapeuty w Polsce.

Cały artykuł www.onet.pl