Ze względu na zwiększone standardy kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych, uzasadnione stało się poszerzenie zakresu ich kompetencji i uprawnień. Wśród nowych uprawnień znalazły się:
- samodzielne, bez zlecenia lekarskiego podanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny;
- zlecanie przez pielęgniarkę opiekunowi medycznemu realizacji świadczeń wchodzących w zakres usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych zgodnie z zakresem jego kompetencji;
- zmiana katalogu medycznych czynności ratunkowych wykonywanych samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę systemu;
- poszerzenie o 19 postaci produktów leczniczych wykazu leków podawanych pacjentowi przez pielęgniarkę systemu doraźnie w nagłych wypadkach bez zlecenia lekarskiego;
- obowiązek informowania bez zbędnej zwłoki lekarza zatrudnionego o samodzielnym wykonaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz o podanych produktach leczniczych i pobranych badaniach.

W projekcie pojawiły się także wykazy:
- produktów leczniczych podawanych pacjentowi przez pielęgniarkę systemu w ramach wykonywania medycznych czynności ratunkowych;
- produktów leczniczych podawanych pacjentowi przez pielęgniarkę i położną bez zlecenia lekarskiego;
- produktów leczniczych podawanych pacjentowi przez położną bez zlecenia lekarskiego w przypadku braku możliwości interwencji lekarskiej gdy zwłoka w ich podaniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia życia i zdrowia matki lub dziecka;
- badań diagnostycznych i rodzaje materiałów, które mogą być pobierane do celów diagnostycznych przez pielęgniarkę i położną.
Rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujący akt z dnia 7 listopada 2007 . (Dz. U. Nr 210, poz. 1540).

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia aktu w Dzienniku Ustaw.

Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

 [-OFERTA_HTML-]