To oznacza, że w umowie o pracę osoba wykonująca zawód medyczny nie będzie mogła mieć określonej niższej płacy zasadniczej niż ta, która zostanie wskazana w ustawie – wyjaśnia resort w komunikacie.

Opracowywana regulacja określa minimalny poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, czyli podstawowego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie o pracę, bez dodatków do wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. 

Według Ministerstwa taki sposób ustalenia najniższego wynagrodzenia będzie zdecydowanie bardziej korzystny dla pracowników medycznych niż ten, który jest obecnie stosowany przy ustalaniu powszechnie obowiązującej płacy minimalnej (gdy na minimalne wynagrodzenie brutto pracownika składa się zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i wszelkie dodatki).

Resort zapewnia, że rozwiązanie, nad którym pracuje, zagwarantuje, że pracownicy medyczni, których wynagrodzenie zostanie ustalone na najniższym dopuszczonym w projekcie poziomie, w praktyce otrzymają nie tylko to minimalne wynagrodzenie, lecz także wszelkie dodatki doliczane do podstawowego wynagrodzenia zasadniczego, na przykład dodatki stażowe, z tytułu pracy zmianowej, w nocy, w dni wolne, z tytułu pełnienia dyżurów medycznych.

Zaproponowane rozwiązania mają na celu zapewnienie corocznego wzrostu wynagrodzeń tych pracowników, których zarobki od lat kształtują się na zbyt niskim poziomie. Wymienione w projekcie ustawy kwoty wynagrodzeń zasadniczych wynikają z wielkości środków finansowych dostępnych w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem obecnego udziału nakładów na służbę zdrowia w PKB. 

Ministerstwo podkreśla w komunikacie, że wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zostały już podniesione i będą dalej wzrastały na mocy przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i 1628), które zapewniło odpowiednie środki na ten cel. Kolejne etapy ubiegłorocznego porozumienia o podwyżce 4 x 400 są i będą realizowane zgodnie z planem.

Od 1 września 2015 roku wzrosły wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wykonujących zawód i bezpośrednio realizujących świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy podpisali umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna) – bez względu na formę zatrudnienia.

Natomiast od 1 stycznia 2016 roku wzrosły też wynagrodzenia pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, dla których jednostką rozliczeniową jest roczna stawka kapitacyjna, a od 1 września 2016 roku wzrosną wynagrodzenia pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, finansowane na podstawie stawek ryczałtowych – stosownie do wielkości obszaru zabezpieczenia.

Od 1 września 2015  do 31 sierpnia 2016 roku pielęgniarki i położne otrzymują dodatkowe środki finansowe w wysokości 400 zł (w tę kwotę wliczone są: dodatek za pracę w porze nocnej oraz dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, wraz ze składnikami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy). Proces wdrażania przez podmioty lecznicze podwyżek zagwarantowanych przez ministra zdrowia pielęgniarkom i położnym jest monitorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rozporządzenie ministra zdrowia zapewnia dalszy średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wraz z pochodnymi o:

1)     800 zł od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku, w tym kwotę 400 zł wskazaną powyżej,

2)     1200 zł od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku, w tym kwotę,
o której mowa w pkt 1;

3)     1600 zł od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku, w tym kwotę,
o której mowa w pkt 2.

Ministerstwo przypominamy także, że rozporządzenie nie tylko zapewnia do 2019 roku coroczny wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w wysokości 400 zł rocznie (tzw. 4 x 400), lecz także gwarantuje utrzymanie uzyskanych podwyżek.Źródło: www.mz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]