Jak wynika z ogłoszonego w poniedziałek dokumentu, najważniejsze wyzwania w tej dziedzinie to:
    Skuteczna profilaktyka – najlepszą inwestycją w człowieka
    Sprawiedliwy i sprawny system opieki nad pacjentem
    Poczucie bezpieczeństwa i poszanowanie godności chorego
    Szybszy i łatwy dostęp do specjalistycznego leczenia
    Dobrze wykształcona i przyjazna kadra
    Kompleksowa opieka nad osobami starszymi
    Zapewnienie zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży

Kalendarz zdrowia
2016 – rok promocji i profilaktyki zdrowia
2017 – rok zdrowej rodziny i młodego pokolenia
2018 – rok troski o seniorów
2019 – rok dla macierzyństwa i kobiet
2020 – rok dla ojcostwa i mężczyzn

Skuteczna profilaktyka – zapobieganie chorobom
Popularyzacja aktywności fizycznej i inwestycji w zdrowie
Edukacja zdrowotna przedszkolaka i ucznia (zdrowy tryb życia, pierwsza pomoc, ruch i żywienie)
Upowszechnienie opieki stomatologicznej w przedszkolu i w szkole
Poszerzenie listy bezpłatnych szczepień
Upowszechnienie badań profilaktycznych i walka z uzależnieniami

Sprawny i sprawiedliwy system ochrony zdrowia
Zmniejszenie nierówności w zdrowiu
Poprawa dostępu do nowoczesnego leczenia bez względu na miejsce zamieszkania.
Wyrównanie dostępu do lekarzy specjalistów, bez względu na wiek, płeć i status społeczny
Faktyczne zapewnienie i egzekwowanie rzetelnej informacji o jakości placówek zdrowotnych

Poczucie bezpieczeństwa i godność chorego
Respektowanie praw pacjenta
Edukacja w zakresie przysługujących pacjentowi praw
Wiarygodna i wyczerpująca informacja na każdym etapie leczenia
Poszanowanie intymności chorego
Wsparcie socjalne dla potrzebujących
Dostępność opieki psychologicznej i duszpasterskiej
Bezpieczne ratownictwo medyczne na europejskim poziomie – podniesienie rangi zawodu ratownika medycznego

Szybszy i łatwy dostęp do specjalistycznego leczenia
Zakończenie procesu informatyzacji (karta pacjenta, e-recepta)
Kompleksowa opieka nad pacjentem
Telekonsultacje – dostępność specjalistów on line.
Innowacje w ochronie zdrowia
Udział sprawców wypadków w ponoszeniu kosztów leczenia ofiar

Dobrze wykształcona i przyjazna kadra
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia lekarzy, pielęgniarek, położnych i innego personelu medycznego
Referencyjność medycyny i farmacji akademickiej
Inwestycje w medyczne ośrodki akademickie
Więcej przyjęć na studia medyczne  zarówno dla Polaków, jak i obcokrajowców
Zwiększenie liczby rezydentur dla lekarzy i stworzenie rezydentur dla pielęgniarek
Przeciwdziałanie migracji wysokospecjalistycznych kadr lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego
Wyższe wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia
Uruchomienie systemu monitorowania jakości kształcenia kadr medycznych i standaryzacja egzaminów
Obowiązkowe szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem
Tworzenie warunków do powiązania kształcenia z przyszłym miejscem pracy

Kompleksowa opieka nad osobami starszymi
Regularne badania profilaktyczne – „Bilans seniora"
Zwiększenie liczby specjalistów z geriatrii
Dostosowanie infrastruktury i sprzętu medycznego do potrzeb osób starszych
Integracja międzypokoleniowa
Wzmocnienie i zintegrowanie opieki długoterminowej
Stworzenie modelu opieki medycznej w miejscu zamieszkania osoby starszej
Umożliwienie osobie starszej, niezależnie od stanu zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym        

Zapewnienie zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży
Troska o bezpieczną i zdrową rodzinę
Prawo do opieki pediatrycznej w przedszkolu i szkole
Kształtowanie zdrowych postaw społecznych i obyczajowych
Empatia międzypokoleniowa
Kształcenie prospołeczne i opiekuńcze wobec starszych, chorych i potrzebujących

Jak poinformowano, strategię opracowano pod kierownictwem ministra zdrowia prof. Mariana Zembali we współpracy z: sekretarzami stanu Beatą Małecką-Liberą i Sławomirem Neumannem, podsekretarzami stanu  Piotrem Warczyńskim, Igorem Radziewiczem-Winnickim i Cezarym Cieślukowskim oraz dyrektorami Departamentów Ministerstwa Zdrowia.

Violetta Korporowicz
 
Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody>>>