W Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie ogłoszony zostanie w 2015 roku konkurs dla lekarzy zainteresowanych geriatrią i gerontologią kliniczną. Zwycięzcy konkursu otrzymają etaty rezydenckie i prawo do specjalizacji z tej dziedziny. Otwarcie Instytutu odbędzie się w październiku 2015.

Jednocześnie uruchomiony zostaje tryb szybkiej ścieżki kształcenia geriatrów, który obejmuje 6-miesięczne szkolenie specjalistyczne prowadzone przez najbardziej doświadczonych polskich geriatrów. Jest ono przeznaczone dla internistów mających co najmniej 5-letni udokumentowany staż w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że w ścisłej współpracy ze środowiskiem geriatrów samodzielni pracownicy naukowi mający udokumentowane osiągnięcia naukowe i kliniczne w zakresie geriatrii mogą ubiegać się o uzyskanie dodatkowego miejsca szkoleniowego w trybie pozarezydenckim i przystąpienie do egzaminu specjalizacyjnego z geriatrii.

W latach 2013 i 2014 w województwie mazowieckim 17 osób odbywało szkolenie w zakresie geriatrii. W chwili obecnej odbywa się postępowanie odwoławcze, w ramach którego zostaną przyznane dla zainteresowanych kandydatów/lekarzy miejsca rezydenckie, w tym między innymi na geriatrię.

W roku 2015 po raz pierwszy decyzją premier Ewy Kopacz przyznano 6,5 tysiąca rezydentur, w tym 1880 miejsc w dziedzinach priorytetowych, do których należą między innymi geriatria, ginekologia onkologiczna, medycyna paliatywna, radioterapia onkologiczna, anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia kliniczna, onkologia i hematologia dziecięca, patomorfologia, pediatria, psychiatria dzieci i młodzieży, stomatologia dziecięca, chirurgia onkologiczna, hematologia, radioterapia onkologiczna.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 2 października 2015 r.