Ministerstwo Gospodarki pracuje nad poprawą CEIDG
\\

Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej od momentu jej wprowadzenia ma za zadanie wprowadzić jedną ogólnopolską ewidencję osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i umożliwić im samodzielny proces rejestracji działalności on-line. Z uwagi jednak na występowanie znacznie większej ilości błędów popełnianych przy wypełnianiu formularzy niż zakładano oraz ze względu na dużą ilość postępowań o ich sprostowanie, konieczne jest dokonanie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przekazany w dniu 25 września 2014 r. do uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz niektórych innych ustaw zakłada między innymi uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG. Dotyczyć ma to między innymi sytuacji, w których gminy dokonywały przekształcenia wniosku o wpis do CEIDG z formy papierowej na elektroniczną, a podczas tego procesu wystąpiły błędy. Organy gminy mają uzyskać możliwość poprawienia własnych błędów w drodze elektronicznej, a nie jak dotychczas w drodze postanowienia Ministra Gospodarki będącego wynikiem długiego i żmudnego postępowania administracyjnego. Kolejną zmianą ma być uporządkowanie kwestii związanych z publikacją informacji o wyrokach zakazujących prowadzenia działalności gospodarczej - w orzeczeniach sądów zakazany rodzaj działalności ma być wskazywany według kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Projekt zakłada również uproszczenie i ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG oraz poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie. Dane mają być uzupełnione o między innymi dane przedstawiciela ustawowego, a także numer telefonu przedsiębiorcy, jednak to on sam będzie decydował czy numer będzie widoczny we wpisie, czy posłuży tylko do kontaktów z administracją publiczną. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji, przedsiębiorca, który zdecyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej, we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG nie będzie musiał podawać po raz kolejny wszystkich danych adresowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Projekt zakłada również ułatwienie dochodzenia przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do ewidencji - w przypadku przedsiębiorców, którzy posługują się adresem nieruchomości, do której nie mają tytułu prawnego, mają zostać oni wykreśleni z CEIDG przez Ministra Gospodarki. Jeśli przedsiębiorca wpisze się do CEIDG podając datę przyszłą rozpoczęcia działalności gospodarczej, do czasu jej rozpoczęcia będzie mógł zrezygnować z wpisu, zaś jego dane nie zostaną uwzględnione w CEIDG. Ponadto projekt nowelizacji zakłada również rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ponadto projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) odnośnie do zbiegu dwóch tytułów obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie, jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a następnie zawrze umowę spółki cywilnej, jest ona obowiązana do opłacenia wskazanego obowiązku z dwóch lub więcej tytułów odrębnie (w przypadku zawarcia kolejnych umów spółki cywilnej). Niejednokrotnie dochodziło więc do sytuacji, w których wskazane osoby celowo zawieszały wykonywanie działalności gospodarczej na okres 24 miesięcy, faktycznie nadal ją wykonując, tylko po to, aby opłacać ubezpieczenie zdrowotne z jednego tytułu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami po upływie okresu 24 miesięcy zawieszenia następuje wykreślenie z CEIDG. Zmiana ma więc polegać na sprecyzowaniu, iż jeśli ubezpieczony uzyskuje przychody jedynie z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, a nie uzyskuje przychodów z innej pozarolniczej działalności gospodarczej, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana jedynie od tego rodzaju działalności, z którego ubezpieczony uzyskuje przychód.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 29 września 2014 r.

\
Data publikacji: 29 września 2014 r.