Minister wyjaśnił, że Rada w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej postulowała wykreślenie upoważnienia ustawowego do określania jakichkolwiek standardów, twierdząc, że stanowi ono „jaskrawe i nieuprawnione wkroczenie władzy ustawodawczej i administracyjnej w autonomiczny obszar nauki i wiedzy”. Uwaga ta została uwzględniona.

Minister podkreślił też, że standardy medyczne, jako zbiory rekomendacji (zaleceń), odnoszących się do określonych działań w obszarze medycyny, co do zasady nie powinny mieć charakteru prawnego, czyli nie powinny stanowić bezwzględnie obowiązującego prawa. 

Są to zbiory rekomendacji, odnoszących się w szczególności do działań diagnostyczno-terapeutycznych, zapobiegawczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych i opracowywane są przez towarzystwa naukowe oraz zespoły ekspertów w poszczególnych dziedzinach medycyny.

W ocenie ministra zdrowia zasadne byłoby przyznanie mu uprawnienia do ogłaszania, w drodze obwieszczenia, wytycznych lub zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych w poszczególnych dziedzinach medycyny, opracowanych przez odpowiednie stowarzyszenia, będące, zgodnie z postanowieniami ich statutów, towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszającymi specjalistów w danej dziedzinie medycyny. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawierający podstawę prawną dla powyższego uprawnienia jest obecnie przedmiotem prac Sejmu.

Źródło: www.rpo.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]