Podczas spotkania wojewoda wręczył powołania: dr Irenie Waleckiej-Herniczek (dermatologia i wenerologia), prof. Krystynie Chrzanowskiej (genetyka kliniczna), dr Grażynie Bączek (pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze), prof. Elżbiecie Jurkiewicz (radiologia i diagnostyka obrazowa). Na stanowisko Naczelnego Lekarza Uzdrowiska powołany został Krzysztof Pisz. Do jego zadań należeć będzie m.in. współdziałanie z osobami sprawującymi nadzór specjalistyczny na obszarze województwa mazowieckiego, przeprowadzanie kontroli stanu i funkcjonowania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozpatrywanie skarg pacjentów na świadczenia udzielane w uzdrowiskach.

W trakcie obrad, w których wzięło udział ok. 70 konsultantów wojewódzkich, omówiono: zmiany w systemie specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy dentystów, ocenę zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych mieszkańców Mazowsza oraz działalność kontrolną wojewody mazowieckiego. Przedstawiono również funkcjonowanie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. W 2012 r. wpłynęły do niej 53 wnioski. 13 z nich dotyczyło zakażenia, 6 śmierci pacjenta, pozostałe rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała. Wydano 16 orzeczeń, z czego dziesięć o braku zdarzenia i 6 orzeczeń o zdarzeniu medycznym. Komisja zwróciła 12 wniosków bez rozpatrzenia (z powodu m.in. braków w dokumentacji). Pozostałe wnioski są nadal rozpatrywane.

Konsultanci, którzy są powoływani przez wojewodę, działają w osiemdziesięciu dziewięciu dziedzinach medycyny, farmacji i ochrony zdrowia. Do ich zadań należy m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie jakości i dostępności świadczeń, kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz wyposażenia. Przygotowują również informację na temat zasobów i potrzeb kadrowych. Opiniują wnioski o wpisanie na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji. Na wniosek wojewody wydają opinię o spełnieniu przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.

Źródło: www.mazowieckie.pl