Czy dyrektorzy samodzielnych publicznych zakładów opieki podlegają lustracji?
Czy osoby te są zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych?


Kierownik SP ZOZ, utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, składa oświadczenie majątkowe, nie jest natomiast obowiązany do złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Osoby obowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego wymienione są w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425). Wśród osób obowiązanych do złożenia oświadczeń lustracyjnych nie ma kierowników SP ZOZ - ów, utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - samorządowej jednostki organizacyjnej - osoby prawnej - obowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego.

Obowiązek ten wynika:

  • z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w przypadku dyrektora zakładu utworzonego przez gminę,
  • z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w przypadku dyrektora SP ZOZ, utworzonego przez powiat,
  • z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w przypadku dyrektora SP ZOZ, utworzonego przez samorząd województwa.