Lubuskie: 17 mln zł na inwestycje w szpitalach

Lubuskie: 17 mln zł na inwestycje w szpitalach
17 mln zł przeznaczy Lubuskie na inwestycje w jednostkach ochrony zdrowia, podlegającym samorządowi województwa. Pieniądze trafią do Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu oraz do Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu otrzyma milion złotych, który zostanie przeznaczony na modernizację całodobowego oddziału psychiatrycznego ogólnego. 

W placówce tej w latach 2010-2012 przeprowadzono termomodernizację obiektu, dokonano wymiany okien, ocieplenia stropodachu, montażu kolektorów słonecznych oraz modernizacji węzłów cieplnych za 578.000 zł. 

Obecnie obiekt jest w złym stanie technicznym i wymaga opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W oparciu o wykonany projekt realizowane będą roboty budowlane polegające na renowacji elewacji, modernizacji dachu (wymiana pokrycia i konstrukcji, obróbek blacharskich), robót budowlanych zewnętrznych (między innymi wymiana rynien, rur spustowych, izolacji pionowej i poziomej fundamentów budynku wraz z opaską wokół budynku) oraz modernizacji tarasu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. 

W rezultacie budynek będzie spełniał wymogi techniczno-sanitarne zgodne z przepisami dotyczącymi placówek służby zdrowia. Inwestycja pozwoli także zracjonalizować gospodarkę ekonomiczno-finansową infrastruktury szpitala.

890 tys. zł przeznaczone zostanie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Renowacja Sali Kryształowej” pałacu, w którym mieści się Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Wnętrze wymaga podjęcia pilnych prac konserwatorskich i restauratorskich zarówno z przyczyn technicznych, jak i ze względu na podstawowe wymogi estetyczne.

W wyniku prac konserwatorskich Sala Kryształowa odzyska dawną świetność. Jednocześnie – w związku z planowanym montażem windy zewnętrznej – będzie mogła być w przyszłości udostępniona także osobom zwiedzającym.
150 tys. zł przeznaczone zostanie na montaż dźwigu elektrycznego wraz z infrastrukturą dla osób niepełnosprawnych. Kwota ta stanowi połowę wartości inwestycji. Drugą część środków jednostka planuje pozyska z PFRON-u.

Wsparcie w wysokości 13 mln zł otrzyma Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze. 2,7 mln zł stanowić będzie wkład własny do projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka”, którego realizacja dofinasowana zostanie środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 

Czytaj:  Sieć szpitali po poprawkach - czyli jakie zmiany znalazły się w nowej wersji projektu ustawy? >>>

 

5,9 mln zł przeznaczone zostanie na modernizację i doposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Inwestycja ta obejmie przebudowę, modernizację i doposażenie oddziału oraz dobudowę z przeznaczeniem na część administracyjną szpitala.

1,2 mln zł przeznaczane zostanie na tworzenie pracowni leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). W ramach zadania planowany jest zakup aparatury medycznej, mebli (jako pierwsze wyposażenie) oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Szpital dysponuje wyremontowanymi pomieszczeniami przystosowanymi do funkcjonowania pracowni, spełniającymi jednocześnie restrykcyjne normy ustawy Prawo farmaceutyczne, a po ich wyposażeniu będą zgodne z zasadami i instrukcjami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) dla punktów farmaceutycznych. Istotną rolą pracowni przygotowania leków cytostatycznych jest ochrona personelu szpitalnego przed szkodliwym działaniem leków onkologicznych, a także dostarczenie pacjentowi leku najwyższej jakości. 

W przypadku niezrealizowania do końca 2017 roku tego zadania, szpital utraci kontrakt z NFZ na finansowanie tego typu działalności. Pracownia umożliwi wysoki stopień zabezpieczenia pacjenta oraz personelu medycznego przed zatruciem lekami cytostatycznymi oraz pozwoli na uzyskanie wysokiej jakości preparatów. Realizacja inwestycji obejmuje modernizację ciągu komunikacyjnego pomiędzy pracownią leków cytostatycznych a oddziałami onkologicznymi oraz zakup pierwszego wyposażenia pracowni. 

 [-OFERTA_HTML-]

 

2,4 mln zł przeznaczone zostanie na modernizację onkologii. Realizacja związanej z tym inwestycji obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej budynku „L”, w którym po utworzeniu Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zostaną ulokowane w miejsce wyprowadzonych oddziałów oddziały onkologiczne, w tym hematologia.

Natomiast 2 mln zł przeznaczone zostanie na rozbudowę oddziału hematologii i chorób rozrostowych układu krwiotwórczego z pododdziałem dziennej chemioterapii o pracownię diagnostyki molekularnej do rutynowych badań hematologicznych. 

W ramach dofinansowania zostanie zakupiony wysokospecjalistyczny sprzęt diagnostyczny za około 1.775.000 zł oraz przeprowadzone zostaną roboty budowalno-montażowe, w tym montaż wentylacji mechanicznej w pokojach łóżkowych oddziału za około 225.000 zł.


Źródło: www.lubuskie.pl