Jak wskazano uzasadnieniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia z 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 178), obecnie obowiązujące wymagania mogą spowodować brak możliwości zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ, przez podmioty, które nie posiadają w swojej strukturze lotniska bądź lądowiska.

 

W przypadku niespełnienia obecnie obowiązującego wymogu posiadania lotniska bądź lądowiska, mogła by powstać konieczność zlikwidowania SOR-u i tym samym ograniczony zostałby zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, podstawową przyczyną trudności w zrealizowaniu inwestycji budowy lotniska lub lądowiska to brak środków finansowych oraz trudności architektoniczne i budowlane. Zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, obecnie działa 238 lądowisk przyszpitalnych, z których 157 to lądowiska całodobowe. 178 lądowisk jest zlokalizowanych przy SOR-ach, a 145 z nich funkcjonuje całodobowo. Zgodnie z opinią LPR, obecna liczba lądowisk przyszpitalnych zapewnia możliwość lądowania śmigłowców przy szpitalach, które udzielają świadczeń na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i nie ma potrzeby dalszego obligatoryjnego zwiększania liczby lądowisk w skali kraju.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku.