W jaki sposób tworzy się protokół oceny prowadzenia dokumentacji pacjentów oczekujących na świadczenia zdrowotne?


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1238) listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej podlegają okresowej ocenie, co najmniej raz w miesiącu.


W szpitalach obowiązek oceny listy oczekujących spoczywa na zespole oceny przyjęć powołanym przez dyrektora placówki, natomiast w otwartych zakładach opieki zdrowotnej, udzielających porad specjalistycznych, oceny listy oczekujących dokonuje kierownik zakładu.

Prowadzenie list oczekujących na świadczenie dotyczy tylko tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ.

Zespół, kierownik sporządza i przedstawia świadczeniodawcy raport z dokonanej oceny.

Raport powinien zawierać:

  • liczbę oczekujących na określone świadczenie;
  • czas oczekiwania;
  • informacje dotyczące prawidłowości prowadzenia dokumentacji;
  • informacje dotyczące zasadności zmian terminów udzielenia świadczenia;
  • datę i miejsce sporządzenia oraz podpisy osób sporządzających.
Wzór raportu nie został w przepisach określony, ważne jest aby ocena listy oczekujących była sporządzona w formie pisemnej i zawierała dane wskazane w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).