Minister Finansów zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), w efekcie której Polska otrzyma fundusze do zabezpieczenie działań antykryzysowych, szczególnie w obszarach opieki zdrowotnej i ochrony ludności.

EBI to instytucja Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, jej udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Czytaj: Strategia resortu zdrowia: Dezynfekcja, dystans, maseczki - nadal podstawą w pandemii>>
 

Intencja uruchomienia linii kredytowej

Fundusze mają poszerzyć zakres działań podejmowanych przez Polskę w walce z COVID-19, zwiększyć zabezpieczenia na wypadek trwania pandemii w średniej oraz dłuższej perspektywie czasowej.

W obszarze opieki zdrowotnej projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu oraz dostawy aparatury medycznej i niemedycznej, dostawę i produkcję leków, przekształcanie placówek i usług opieki zdrowotnej. Jeśli chodzi o ochronę ludności to mowa tutaj m.in. o prowadzeniu badań (w tym przesiewowych), zakupie środków higieny oraz środków dezynfekujących, zapewnieniu infrastruktury i urządzeń.

 

Finansowanie wydatków

Europejski Bank Inwestycyjny i resort finansów uzgodniły, że Bank będzie mógł finansować wydatki kwalifikowalne w całości, a nie tylko do wysokości 50 procent kosztów projektu (standard w przypadku większości przedsięwzięć zatwierdzanych przez Bank).

Skąd pieniądze

Uzyskane finansowe wsparcie, to zasługa zmiany przeznaczenia ostatniej transzy kredytu na rzecz programów strukturalnych o wartości 1,35 mld EUR, jakie zostały przewidziane dla Polski w latach 2014 - 2020. Kredyty te wchodzą w zakres instrumentów finansowych EBI, które stanowią uzupełnienie funduszy strukturalnych, a także inwestycyjnych przydzielanych państwom UE w budżecie unijnym. W skutek kryzysu związanego z pandemią COVID-19 polski rząd i EBI wypracowały stanowisko, że niewykorzystane środki z dotychczasowych kredytów na rzecz programów strukturalnych zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań podejmowanych przez Polskę w odpowiedzi na pandemię.