Uważamy, że konkurs jest dobrą okazją do zaprezentowania przyjętych przez naszą organizację rozwiązań.Formuła konkursu, w której prezentowane są wyniki, jest doskonałą platforma do wymiany wiedzy i doświadczeń dla tych, którym zależy na zmianach w ochronie zdrowia – dodaje prezes Joanna Szyman.

Projekty, które Scanmed Multimedis złożył w konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia były oceniane w dwóch kategoria, pierwszy w  kategorii zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów i dotyczył  zarządzania ryzykiem, drugi w kategorii zarządzanie kapitałem ludzkim. Kapitał ludzki w ochronie zdrowia jest strategicznym obszarem, na który ukierunkowana jest aktywność Grupy Scanmed Multimedis.

- Wysokiej jakości kapitał ludzki, rozumiany jako umiejętności, zdolności i wiedza pracowników, zwiększa efektywność i wydajność pracy przyczyniając się do generowania innowacyjnych rozwiązań – mówi prezes Szyman. W tej kategorii spółka pokazała przygotowanie organizacji do wdrożenia Normy Social Accountability 8000.
Oba projekty zostały nominowane i znalazły się w gronie 14 najlepszych wybranych przez kapitułę konkursu. Mimo że nie znalazły się w ścisłej czołówce pięciu nagrodzonych, projekty zostały wysoko ocenione.

-  Analizując przesłane projekty, mieliśmy satysfakcję z tego, że mogliśmy się zapoznać z pracą świetnych fachowców, którzy poświęcili wiele czasu i wysiłku, aby poprawić jakość działania swoich organizacji – mówi podczas konferencji prasowej podsumowującej konkurs Marcin Stępień, dyrektor segmentu ochrony zdrowia wydawnictwa Wolters Kluwer. – Scanmed Multimeds już po raz drugi uczestniczył w naszym konkursie, a złożone projekty były wysokiej jakości

Norma SA8000 stanowi odzwierciedlenie godnych i bezpiecznych warunków pracy, będących podstawą funkcjonowania wszystkich systemów etycznych. Drugi projekt dotyczący systemu zarządzania ryzykiem jest kluczowym elementem zarządzania jakością. System ten jest swojego rodzaju profilaktyką zarządczą, pozwala przewidzieć niezgodności oraz zagrożenia, które mogą odnieść negatywne skutki dla pacjentów. Identyfikacja zagrożeń zaś pozwala na ich kontrolę, minimalizację, czy eliminację. Celem głównym projektu jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w ramach świadczonych usług medycznych. Korzyści wynikające z zakładanego celu mają bezpośrednie przełożenie na wysoki poziom jakości usługi oraz satysfakcję pacjentów.

Grupa Scanmed Multimedis realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, która jest integralną częścią polityki biznesowej firmy. Celem działalności Grupy jest świadczenie na najwyższym poziomie kompleksowej opieki zdrowotnej oraz umacnianie pozycji na rynku usług medycznych w Polsce. Strategia zrównoważonego rozwoju w naszej działalności dotyczy między innymi takich aspektów jak kapitał społeczny, kapitał ludzki, otoczenie społeczne i biznesowe oraz zdrowie publiczne.  Oba projekty są elementem realizacji tej strategii, dlatego postanowiliśmy je zaprezentować. Projekt SA 8000 korzystnie wpływa przede wszystkim na reputacje i wizerunek organizacji. Firmy postępujące etycznie postrzegane są jako atrakcyjniejsze z punktu widzenia potencjalnych pracowników.

Posiadanie certyfikatu potwierdzającego odpowiedzialność w miejscu pracy jest szansą na pozyskanie talentów, które przyczynią się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności firmy. Dostosowanie przedsiębiorstwa do fundamentalnych zasad i reguł, na których oparta jest norma, pozwala na budowanie etycznej kultury w organizacji, zwraca szczególną uwagę na personel, który jest przecież największą wartością firmy, pozwala budować wiarygodne i pewne relacje z interesariuszami – podkreśla prezes Joanna Szyman.

Projekty są już wprowadzone, jednak praca w ramach wdrożonego standardu, czyli jego doskonalenie jest procesem ciągłym. W przypadku normy SA8000 kluczowym wyzwaniem jest odpowiedni monitoring efektywności działań z zakresu etyki biznesu. Aby eliminować subiektywizm oceny w obszarze etyki i poprawić efektywność zaangażowania, należy wprowadzić systemy monitorując skuteczność podejmowanych działań na rzecz kultury etycznej, mierzonej zrozumieniem i zaangażowaniem pracowników. Efekty wdrożenia już są widoczne jako element skrystalizowanej kultury organizacyjnej Grupy Scanmed Multimedis.

W przypadku systemu zarządzania ryzykiem, wyzwaniem dla pracowników było zrozumienia zależności przyczynowo skutkowych pomiędzy działaniami realizowanymi w procesach i relacji występującymi pomiędzy procesami. Wprowadzenie krzyżowej oceny i analizy ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania pomiędzy procesami, zwiększyło skuteczność realizacji projektu. Pracownicy mogli tym samym dostrzec związki pomiędzy wykonywanymi działaniami, a ich efektami w kolejnych procesach. Co niezwykle zwiększyło efektywność realizacji projektu. Wszelkie procedury i standardy są cenne tylko, o ile „żyją w organizacji”. Bez uzewnętrznionej przez pracowników identyfikacji z celami organizacji trudno osiągać sukces – dodaje Joanna Szyman. 

Wdrożenie projektów wiązało się wydatkami. Wdrożenie standardu SA8000 to wydatek 50 000 zł, z czego 20 procent stanowił wkład własny ze środków spółki, a 80 procent pochodziło z dotacji unijnej. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem to koszt rzędu 350 000 zł (100 procent funduszy własnych). Są to wydatki na samo wdrożenie, a następnie na kontrolę i minimalizację zidentyfikowanych ryzyk.

Celem konkursu organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer i Uczelnię Łazarskiego jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim, a także informatyzacji.

Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. W tym roku oceniane były projekty z zakresu zarządzania placówką medyczną, których wdrożenie przyniosło pozytywne efekty oraz wymierne zmiany i które realizowane były po 1 stycznia 2008 roku, a zakończone do 30 czerwca 2013 roku.
Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny – od rejestracji po finałowa galę.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz lista nagrodzonych znajdują się na stronie
www.konferencje.abc.com.pl

Projekty zgłoszone do pierwszej edycji konkursu zawarte są w książce „Liderzy zmian w ochronie zdrowia”. Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.