Według Konfederacji Lewiatan apteki powinny uczestniczyć w programie Karta Dużej Rodziny. Ograniczenie rodzinom wielodzietnym dostępności do tańszych leków z powodu nieuczestniczenia aptek w tym programie uniemożliwia bezpośrednie wspieranie takich rodzin – uważa Konfederacja.

Konfederacji stwierdza w komunikacie, że nie ma żadnych uzasadnionych powodów dla pozbawienia rodzin wielodzietnych uprawnień do tańszego zakupu lekarstw. Taką przeszkodą nie powinny być przepisy w prawie farmaceutycznym - uważa Konfederacja Lewiatan.

Lewiatan dobrze ocenia inicjatywę wspierania rodzin wielodzietnych w formule zaproponowanej w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, a tym samym pozytywnie odnosi się do zaangażowania przedsiębiorców w realizację tego projektu. Celem ustawy jest włączenie do programu Karty Dużej Rodziny możliwie najszerszego kręgu podmiotów oferujących towary lub usługi związane z promowaniem modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnym wizerunkiem.

- Dlatego z dużym rozczarowaniem przyjmujemy fakt, iż we wspieraniu rodzin wielodzietnych nie mogą uczestniczyć apteki. Na przeszkodzie objęcia programem Karty Dużej Rodziny aptek stoi, bowiem konstrukcja obowiązującego przepisu zawartego w art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) - dalej u.p.p., dotyczącego zakazu reklamy aptek. Zgodnie z przepisem zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, a jedynym wyłączeniem spod zakazu jest możliwość publikowania informacji o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego - mówi Anna Kapłon, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan uważa, że dla pełnej realizacji celów ustawy o Karcie Dużej Rodziny niezbędna jest zmiana treści art. 94a u.p.p. Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie możliwości informowania o uprawnieniach do obniżenia poziomu odpłatności za produkty nierefundowane, w tym poprzez przystępowanie do programu Karty Dużej Rodziny aptekom.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 27 października 2014 r.