Lepsza współpraca pomiędzy centrami powiadamiania ratunkowego
\\

Minister Administracji i Cyfryzacji wydał rozporządzenie określające wymagania, jakim mają odpowiadać systemy teleinformatyczne nowoutworzonych centrów powiadamiania ratunkowego. Uregulowanie tej kwestii podyktowane jest koniecznością zapewnienia jak najlepszej współpracy między Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami ratownictwa medycznego.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu komunikacyjnego oraz warunków współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1159) określa między innymi niezbędne wymagania funkcjonalne, jakie musi spełniać system teleinformatyczny. Zalicza się do nich między innymi:

- zapewnienie obsługi zgłoszeń alarmowych, w tym innych niż głosowe;

- zapewnienie rejestracji zgłoszeń alarmowych, w tym nadawanie unikatowych identyfikatorów zgłoszeniom alarmowym;

- umożliwienie odpowiedniego zakwalifikowania zdarzenia lub zagrożenia oraz wyboru właściwego miejscowo i rzeczowo podmiotu ratowniczego lub podmiotów ratowniczych;

- umożliwienie przekazania informacji o zgłoszeniu alarmowym do właściwych miejscowo i rzeczowo podmiotu ratowniczego lub podmiotów ratowniczych w celu zadysponowania odpowiednich zasobów ratowniczych;

- zapewnienie gromadzenia informacji i danych uzyskanych w związku z obsługą zgłoszeń alarmowych;

- zapewnienie automatycznego generowania statystyk.

Interfejs komunikacyjny powinien pozwalać na między innymi:

- utrzymanie ciągłości funkcjonowania, a także bezpieczeństwa przesyłanych za jego pośrednictwem danych;

- dwukierunkową wymianę informacji o zgłoszeniach alarmowych pomiędzy systemami teleinformatycznymi;

- przekazywanie informacji o aktualnym stanie połączenia telefonicznego z osobą zgłaszającą;

- udostępnianie dokumentów elektronicznych zawierających treść oryginalnego zgłoszenia alarmowego;

- udostępnianie danych niezbędnych dla systemów teleinformatycznych podmiotów ratowniczych.

Ponadto nowe rozporządzenie określa dane i informacje dotyczące zgłoszenia alarmowego, do którego zalicza się unikatowy identyfikator zgłoszenia, datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia, informację o miejscu zdarzenia, rodzaju zagrożenia, w tym opis zdarzenia lub zagrożenia, a także informację o podmiocie ratowniczym lub podmiotach ratowniczych, do których skierowano zgłoszenie.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 16 września 2014 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 2 września 2014 r.

\
Data publikacji: 2 września 2014 r.