W dalszej części listu czytamy:

„Zdaję sobie sprawę, że z dniem 30 grudnia 2012 r. weszły w życie przepisy, które w sposób dość szeroki znowelizowały rozporządzenie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Trudno mi się jednak zgodzić z Pana uwagą, że w piśmie z dnia 17 stycznia 2013 r. odniosłem się do nieaktualnych regulacji przedmiotowego rozporządzenia, gdyż jego nowelizacja nie zmieniła stanu prawnego w zakresie wypisywania recept na leki nieobjęte refundacją posiadające kategorię dostępności „Rp”. Przypominam także, że problem związany z odmową realizacji recept na takie leki, stanowił przedmiot mojego pisma z dnia 17 stycznia 2013 r.

Zgadzam się z Panem Prezesem, że niedokładnie i niestarannie wystawione recepty mogą sprawiać aptekarzom wiele problemów przy ich realizacji. Mogę Pana zapewnić, że samorząd lekarski konsekwentnie zwraca swoim członkom uwagę na konieczność starannego postępowania w tym zakresie. Pragnę jednak zauważyć, że nie widzę bezpośredniego związku pomiędzy odmową zrealizowania przez aptekę prawidłowo wystawionej recepty, a taką odmową, która nastąpiła w wyniku niemożliwości odczytania danych, które się na niej znajdują. Dlatego śmiem twierdzić, że Pana uwaga w tym zakresie, choć zasadna, nie odnosi się w jakimkolwiek stopniu do przedstawionego przeze mnie problemu.

Podzielam również Pana zdanie, że „plotki” i „pogłoski” nie mogą stanowić stanowić przedmiotu poważnej analizy ze strony Naczelnej Izby Aptekarskiej. W związku z tym, przesyłam Panu w załączniku stosowną korespondencję dotyczącą przedmiotowej praktyki, która miała miejsce w jednej z aptek w Lęborku. Zaznaczam także, że celem mojego poprzedniego pisma nie było to, aby wyciągnął Pan wobec członków izb aptekarskich jakiekolwiek konsekwencje, a jedynie zajął stanowisko w tym problemowym zakresie.

Dziękuję Panu Prezesowi za stwierdzenie, że przedstawienie przeze mnie przedmiotowego zagadnienia wyraża troskę o dobro pacjenta. Uważam, że w dobie niezwykle trudnej sytuacji w polskim systemie ochrony zdrowia, troska ta powinna być wyrażana także przez jasno określone, zgodne z prawem, zasady obrotu lekami, które ułatwią pacjentowi dostęp do nich, a także umożliwią członkom reprezentowanych przez nas samorządów właściwe i pozbawione zbędnych komplikacji wykonywanie swoich zawodów.”

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP
Źródło: www.nil.org.pl