Pytanie użytkownika Lex Ochrona Zdrowia: Jakie kwalifikacje powinien posiadać kierownik pracowni RTG? Czy musi to być lekarz?

Odpowiedź

Kierownik pracowni RTG powinien posiadać kwalifikacje adekwatne do pełnionej funkcji

Przepisy prawa nie określają wprost wymagań wobec kierownika pracowni rentgenodiagnostyki. Zastosowanie mają – ale tylko w przypadku podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami – regulacje ogólne wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej. Zdaniem Autora, kierownik pracowni rentgenodiagnostyki powinien posiadać (choć nie wynika to wprost z przepisu) kwalifikacje adekwatne do pełnionej funkcji, w tym przypadku: posiadać wyższe wykształcenie medyczne oraz tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny oraz minimum 5 lat pracy w zawodzie lub specjalizację I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny oraz minimum 7 lat pracy w zawodzie.

 

Przepisy prawa, regulujące udzielanie świadczeń gwarantowanych odnoszących się do udzielania świadczeń w zakresie diagnostyki obrazowej ani przepisy ustawy - Prawo atomowe (dalej pr.a.), ani wydane na podstawie tej ustawy akty wykonawcze, w tym rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej nie określają kwalifikacji wymaganych od kierownika pracowni diagnostyki obrazowej.

W poprzednio obowiązującym zarządzeniu wprost wskazano kwalifikacje kierownika pracowni RTG

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym – zarządzeniu z dnia 18 listopada 1988 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać pracownie rentgenowskie, oraz zasad pracy związanej z posługiwaniem się aparatami rentgenowskimi, wydanym na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. – Prawo atomowe – wprost wskazano kwalifikacje, jakie powinien posiadać kierownik pracowni rentgenowskiej. Zgodnie z § 53 ust. 3 ówcześnie obowiązującego zarządzenia, kierownik pracowni rentgenowskiej powinien mieć kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska osoby odpowiedzialnej za stan ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym w pracowniach rentgenowskich.

 

Obecnie obowiązujące przepisy określają tylko wymagania co do obsady takich pracowni

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie obecnie obowiązującej ustawy – Prawo atomowe, jak też dotyczące udzielania świadczeń gwarantowanych, określają tylko wymagania co do obsady takich pracowni. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (dalej r.m.w.j.r.r.):

- w jednostce ochrony zdrowia udzielającej świadczeń zdrowotnych w pracowni radiologii klasycznej [wykonującej tylko zdjęcia (radiografię) poza rentgenowskimi badaniami stomatologicznymi oraz wykonującej zdjęcia (radiografię) oraz prześwietlenia (radioskopię)] zatrudnia się co najmniej jednego lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej (paragraf 6 ust. 1 r.m.w.j.r.r.),

 • w jednostce ochrony zdrowia udzielającej świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki lub radiologii zabiegowej zatrudnia się co najmniej jednego technika elektroradiologii w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 33c ust. 9 pr.a., w każdej pracowni i na każdą zmianę roboczą (paragraf 7 r.m.w.j.r.r.),
 • jeżeli procedury medyczne tego wymagają, w jednostce ochrony zdrowia w pracowniach rentgenowskich zatrudnia się pielęgniarki posiadające umiejętności w zakresie procedur zabiegowych, a także w zakresie obsługi strzykawek automatycznych - aparat rentgenowski stacjonarny do wykonywania zdjęć (paragraf 8 r.m.w.j.r.r.).

W art. 33h ust. 3, 9 i 10 pr.a.  powierza natomiast wykonywanie w jednostce ochrony zdrowia zadań polegających na:

 • optymalizacji ochrony radiologicznej pacjentów i innych osób poddawanych ekspozycjom medycznym, w tym na stosowaniu i wykorzystywaniu diagnostycznych poziomów referencyjnych tam, gdzie ma to zastosowanie,
 • definiowaniu kryteriów jakości urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych na potrzeby programu zapewnienia jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 2,
 • przygotowywaniu specyfikacji technicznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych oraz wyborze urządzeń wymaganych do prowadzenia pomiarów w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym,
 • analizie zdarzeń obejmujących lub potencjalnie obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe, o których mowa w art. 33m ust. 1 pr.a.,

w zakresie rentgenodiagnostyki lub radiologii zabiegowej - specjaliście w dziedzinie fizyki medycznej lub osobie dopuszczonej przez kierownika jednostki ochrony zdrowia do wykonywania tych zadań, posiadającej kwalifikacje określone w ustawie.

 


W związku z powyższym, zastosowanie mają regulacje ogólne, przy czym odnoszą się one wyłącznie do podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami – rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Zgodnie z załącznikiem do tego rozporządzenia: "KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI" część I "Pracownicy działalności podstawowej", pozycja 3: Kierownik komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, zastępca kierownika komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego stawia następujące wymagania:

 1. wyższe wykształcenie medyczne i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny - minimum 5 lat pracy w zawodzie,
 2. wyższe wykształcenie medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny – minimum 7 lat pracy w zawodzie,
 3. tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – minimum 5 lat pracy w zawodzie,
 4. inny tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – minimum 7 lat pracy w zawodzie,
 5. tytuł magistra na innym kierunku medycznym – minimum 7 lat pracy w zawodzie.

Biorąc powyższe pod uwagę, kierownik pracowni rentgenodiagnostyki powinien (choć nie wynika to wprost z przepisu) – z racji wykonywanej funkcji - posiadać kwalifikacje adekwatne do pełnionej funkcji, w tym przypadku: spełniać wymagania określone w pkt 1 i 2 powyżej, a więc posiadać wyższe wykształcenie medyczne, tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny i odpowiedni (zależny od specjalizacji) staż pracy w zawodzie.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Ochrona Zdrowia - PRZETESTUJ BEZPŁATNIE ->

Księga pracowni diagnostycznej - RTG - POBIERZ WZÓR >

Czy w pracowniach RTG należy stosować lampy bakteriobójcze? >