Zakończyły się wynikiem pozytywnym. NIK stwierdziła, że oddział prawidłowo zabezpieczył dostępność do  świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ponadto oddział prawidłowo i rzetelnie wykonywał zadania związane z zabezpieczeniem dostępności świadczeń profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy oraz świadczeń tomografii pozytonowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2009-2013, w tym z przygotowaniem i zawieraniem umów o udzielanie tych świadczeń.

Niezależnie od wyniku kontroli NIK wydała zalecenia dotyczące podjęcia przez oddział działań w zakresie objęcia planem kontroli świadczeniodawców realizujących profilaktyczne programy zdrowotne raka piersi i raka szyjki macicy oraz nawiązania współpracy z właściwymi konsultantami wojewódzkimi i krajowymi w celu optymalizacji warunków udzielania świadczeń.

Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło w oddziale kontrolę dotyczącą działalności w zakresie monitorowania i kontrolowania realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku. Oddział nie otrzymał jednak wystąpienia pokontrolnego, zawierającego ocenę oraz ewentualne zalecenia pokontrolne.

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę dotyczącą przestrzegania przepisów prawa pracy. W wyniku kontroli nie wydano oceny, jednakże wydano zalecenia dotyczące prowadzenia dokumentacji dotyczącej szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowisku pracy przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. Ponadto wydano nakaz o poddaniu 3 pracowników szkoleniu okresowemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami.

Archiwum Państwowe przeprowadziło kontrolę dotycząca przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych przez archiwum zakładowe. W wyniku kontroli nie wydano oceny, jednakże wydano zalecenia dotyczące przekazania do archiwum zakładowego całości akt zamkniętych do 2011 roku włącznie Wydziału Księgowości i Rzecznika Prasowego.