Odpowiedź:
Fakt podjęcia przez podmiot leczniczy działalności z zakresu medycyny pracy wymaga zgłoszenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce wykonywania tej działalności. Zgłoszenia dokonuje podmiot leczniczy.
Uzasadnienie:
Przepis art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1184) – dalej u.s.m.p. stanowi, że podjęcie oraz zakończenie działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy (przez którą należy rozumieć m.in. podmioty wykonujące działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi – art. 2 ust. 2 pkt 1 u.s.m.p.), w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi wymaga zgłoszenia, w formie pisemnej, we właściwym ze względu na miejsce jej wykonywania wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Zgłoszenia dokonuje podstawowa jednostka służby medycyny pracy.
Natomiast w przypadku, gdy działalność w powyższym zakresie prowadzi lekarz wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę lekarską, to on jest zobowiązany do dokonania odpowiedniego zgłoszenia.
Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia podjęcia działalności.
Małgorzata Brzozowska-Kruczek, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 24 grudnia 2014 r.