Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych (Dz.U. poz. 848) realizuje upoważnienie zawarte w art. 18 ust. 11 ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1866) i zastępuje dotychczasowe rozporządzenie ministra zdrowia z 15 listopada 2010 roku w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju (Dz.U. Nr 232, poz. 1524).

Nowe rozporządzenie reguluje wyłącznie kwestię zapotrzebowani na szczepionki, a kwestie ich przekazywania regulować będzie odrębne rozporządzenie. Wynika to z zastąpienia na gruncie ustawy dotychczasowej rezerwy przeciwepidemicznej, rezerwą szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych.

Główną zmianą przewidzianą w rozporządzeniu jest skrócenie terminów na przekazywanie zapotrzebowań na szczepionki do organów wyższego rzędu. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny ma przekazywać je wojewódzkiemu inspektorowi do 20 kwietnia każdego roku (poprzednio do 20 maja), a wojewódzki przekazuje swoje zapotrzebowania do Głównego Inspektora Sanitarnego do 20 maja (poprzednio do 10 czerwca). Niezmieniony pozostaje natomiast termin na przekazywanie zapotrzebowań dla całego kraju ministrowi zdrowia – do 30 czerwca każdego roku.

Rozporządzenie przewiduje także rezygnację z raportów stanów magazynowych szczepionek i zastąpienie ich Elektronicznym Systemem Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek (ESNDS) prowadzonego w czasie rzeczywistym, który jest już od kilku lat wykorzystywany dla tego celu.

Rozporządzenie weszło w życie 27 kwietnia 2017 roku.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny