Koszty funkcjonowania największym wyzwaniem systemów opieki zdrowotnej
\\

Systemy opieki zdrowotnej stoją obecnie w obliczu poważnych wyzwań, spośród których najważniejsze wydaje się ograniczenie dynamiki wzrostu kosztów ich funkcjonowania – pisze we wstępie do książki „Ocena efektywności systemów opieki zdrowotnej w krajach OECD” jej autor Błażej Łyszczarz. Książka została opublikowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Autor przytacza dane, z których wynika, że jeszcze w roku 1970 kraje należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wydawały na cele zdrowotne średnio 5 procent PKB, natomiast w 2007 roku już 9 procent PKB. W Polsce w ciągu dwóch ostatnich dekad (okres 1990–2009) wydatki na opiekę zdrowotną wzrosły z 4,8 procent PKB do 7,4 procent PKB. Tak dynamiczny wzrost wydatków, któremu towarzyszą gwałtowne zmiany demograficzne, według autora publikacji, w niedalekiej przyszłości może stać się istotnym obciążeniem dla gospodarek tych krajów.

We wstępie do książki czytamy, że stawiając sobie za cel sprostanie tym wyzwaniom, w latach 80. XX wieku kraje rozwinięte rozpoczęły trwającą do dziś reorganizację systemów finansowania i dostarczania świadczeń zdrowotnych swym obywatelom. „Kierunki tych zmian w poszczególnych krajach były i nadal są dalece zróżnicowane. Zróżnicowanie to dotyczy między innymi zakresu publicznego i prywatnego finansowania oraz dostarczania usług, a także poziomu i struktury wydatków na opiekę zdrowotną. Mnogość zastosowanych rozwiązań, a także różnice w otoczeniu zewnętrznym systemów opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach nie pozwalają jak dotąd na jednoznaczną ocenę skuteczności podjętych działań”- pisze autor. Dlatego wiedza na temat efektywności wdrożonych rozwiązań wciąż ma charakter cząstkowy i wymaga pogłębionych badań.

Książka „Ocena efektywności systemów opieki zdrowotnej w krajach OECD” stanowi unikalne na polskim rynku wydawniczym ujęcie problematyki efektywności funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej na świecie. Zawiera kompleksową ocenę efektywności polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle systemów krajów rozwiniętych gospodarczo.

Przedstawiona analiza pokazuje, dlaczego Polacy na zdrowie wydają mniej niż nie tylko kraje zachodnie, ale także kraje o podobnym poziomie rozwoju i dlaczego nasza opieka zdrowotna jest jedną z najmniej efektywnych w rozwiniętym świecie.

W opracowaniu zaprezentowano nowoczesne metody szacowania efektywności systemów opieki zdrowotnej, wnioski dotyczące oceny efektywności rozwiązań funkcjonujących w polskim systemie opieki zdrowotnej, przykłady rozwiązań w opiece zdrowotnej stymulujących efektywność, porównanie opieki zdrowotnej w różnych krajach w kontekście stanu zdrowia i zasobów opieki zdrowotnej a także kompleksowe i zwięzłe ujęcie problematyki ekonomiki zdrowia.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 28 lipca 2014 r.

\
Data publikacji: 28 lipca 2014 r.