Zmiana wynika z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Kto może zostać wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego

Lekarz koordynator ratownictwa medycznego, którym mógł być tylko lekarz systemu, został zastąpiony wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, którym będzie mógł być lekarz systemu lub ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu. W przypadku ratownika medycznego oraz pielęgniarki systemu wymagany będzie czteroletni staż pracy na stanowisku dyspozytora medycznego oraz wykształcenie wyższe II stopnia.

 

Do tej pory tylko lekarz

W systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne obecnie funkcjonują lekarze koordynatorzy ratownictwa medycznego i wynagrodzenie uwzględniało tylko lekarza. Nowe rozporządzenie umożliwi określenie wynagrodzenia również dla pielęgniarki systemu oraz ratownika medycznego pełniących funkcję wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

Zmiany dotyczą tabeli III załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.). W tabeli tej wskazany jest lekarz koordynator ratownictwa medycznego, którego należy zastąpić wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego.

Jakie jeszcze zmiany wprowadza ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym czutaj tutaj>> 

Zmiana ma zapewnić zatrudnienie wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego w liczbie niezbędnej do całodobowej obsady tych stanowisk w całym kraju.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.