W I kwartale 2016 roku oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 284 postępowania kontrolne w aptekach.

Wśród nieprawidłowości stwierdzono między innymi realizację recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach, brak lub błędną datę wystawienia recepty, brak identyfikatora płatnika lub błędny wpis, brak pieczęci świadczeniodawcy lub nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, a w tym niepełną nazwę leku, postać, dawkę, wielkość opakowania i ilość leku oraz sposób dawkowania.

Zdarzały się realizacje recept przed datą wystawienia lub po upływie terminu ich ważności; wydanie leku ze zniżką poza wskazaniami refundacyjnymi; brak potwierdzenia realizacji recepty, czyli  brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku lub pieczęci bądź brak podpisu osoby wydającej, dzielenie opakowań leków refundowanych, wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia.

NFZ stwierdził także brak kwalifikacji i uprawnień pracowników apteki do realizacji recept (na przykład w przypadku wydawania leków psychotropowych), wydawanie leków nieprzepisanych na recepcie, w ilości większej niż przepisana przez lekarza lub w ilości większej niż można wydać, gdy lekarz określił sposób dawkowania i czas kuracji, a także gdy lekarz nie określił, poprawił lub określił nieprawidłowo sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku.

Stwierdzono także recepty wypisane jako 100-procentowe zrealizowana jako refundowane, wydanie leku zawierającego w składzie środek odurzający z grupy I-N w większej ilości niż wynika to z dawkowania na miesięczną kurację, błędną wycenę recepty, polegającą na wliczeniu w koszt sporządzenia leku recepturowego  mieszadła, wydawanie leków niespełniających wymogów zamiennika a także realizacje recept, na których przepisano więcej niż 5 leków.

NFZ stwierdził także realizację recept wypisanych przez lekarzy nieuprawnionych, czyli takich,  których druki lub zakresy liczb nie zostały im przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu lub świadczeniodawcę, wystawionych na nieaktualnych drukach czy też wypisanych na blankiecie lekarza innego niż wystawiający.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły także otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ.