Wśród stwierdzonych nieprawidłowości były takie, które dotyczyły danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki.

NFZ stwierdził przypadki realizacji recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym braku podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach,  braku na receptach pełnych danych świadczeniobiorcy, braku daty wystawienia recepty, nieprawidłowych lub niepełnych danych dotyczących przepisanych leków.

Zdarzały się także przypadki niespełnienia wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, realizacji recept przed terminem realizacji lub po upływie terminu ich ważności, braku potwierdzenia realizacji recepty, czyli braku na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu; dzielenie opakowań leków refundowanych lub niepodzielenie leków przepisanych w postaci, którą można podzielić, wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia, wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku.

Apteki realizowały także leki niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie, wydawały leki nieprzepisane na recepcie czy leki niespełniające wymogów zamiennika.

Zdarzały się realizacje recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji, realizacje recept pomimo braku ilości leku psychotropowego wyrażonej słownie, realizacje przez technika farmacji recepty na lek zawierający w składzie substancję bardzo silnie działającą z wykazu A bądź leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję odurzającą z grupy II-N wykonany, realizacja recept wystawionych przez felczerów na niedozwolone leki z wykazów: A, P1-P3, N1-N2, pobranie od pacjenta opłaty ryczałtowej pomimo zaznaczenia na recepcie uprawnień dodatkowych „S” czy  naliczenie podwójnej „taksy laborum”.

Błędy popełniane przez apteki w zakresie prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w  aportach statystycznych do NFZ dotyczyły niepełnego lub nieprawidłowego otaksowania recept (niepełne lub nieprawidłowe dane itp.), przekazywania przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (data wystawienia recepty, EAN leku, PESEL pacjenta, REGON świadczeniodawcy, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, identyfikator oddziału NFZ itp.), niesprawozdania odpowiednika, nie sprawozdania adnotacji "pro auctore" i „pro familiae”, nieterminowe przekazywanie informacji zawierających dane o obrocie i uzgodnionego zestawienia zbiorczego w formie pisemnej w ustawowym terminie, niesprawozdanie adnotacji „nie zamieniać”.

Stwierdzono także niezgodność stanu ilościowego niektórych leków ze stanem magazynowym na dany dzień, nieprzedstawienie recept do kontroli, utrudnianie lub udaremnianie czynności kontrolnych.

Źródło: www.nfz.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]