Podczas kontroli stwierdzono brak lub niepełne dane pacjenta na recepcie, brak lub niepełne dane dotyczące osoby uprawnionej do wystawiania recept lub brak podpisu i pieczątki lekarza, brak daty wystawienia recepty, brak identyfikatora płatnika oraz niepełne dane w polu "świadczeniodawca".

Kontrola wykazała także nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków - nieprawidłowe lub niepełne nazwy leków, postaci, dawki, wielkości opakowań i ilości leków oraz sposób dawkowania - niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Czytaj: Umowy na realizację recept z NFZ istotne dla aptek >>>

NFZ stwierdził także brak w aptece recepty, na podstawie której wydano lek. Realizowane były recepty, na których brak było danych niezbędnych do wystawienia recepty lub recepty, na których poprawiono lub dopisano dane bez autoryzacji osoby uprawnionej.

Stwierdzono także przyjęcie i zrealizowanie ze zniżką recepty z poprawką autoryzowaną przez innego lekarza, niż lekarz wystawiający receptę, brak potwierdzenia realizacji recepty, czyli  brak imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku lub pieczęci lub brak podpisu osoby wydającej. 

W aptekach realizowane były także recepty po upływie terminu ich ważności czy niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie. Zdarzało się wydawanie leku w ilości większej niż na 3-miesięczne stosowanie, w ilości większej niż przepisana przez lekarza lub w ilości większej niż można wydać, gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku.

Jedną ze stwierdzonych nieprawidłowości była także realizacja recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie środek odurzający lub substancje psychotropowe, na których brak sposobu ich dawkowania, bądź brak określenia słownie ilości substancji psychotropowej czy też dzielenie opakowań bezpośrednich leków refundowanych lub niepodzielenie leków przepisanych w postaci parenteralnej.

Brak było także lub nieprawidłowe potwierdzenie uprawnień dodatkowych pacjenta, brak kwalifikacji i uprawnień pracownika apteki do realizacji recepty (np. w przypadku wydawania leków psychotropowych). Stwierdzono nieprawidłową wycenę leku recepturowego, realizację recept na leki recepturowe, w których skład wchodziły substancje nie będące surowcem farmaceutycznym, wydanie leku przed wskazaną na recepcie datą realizacji "od dnia" czy realizację recepty na leki z grupy I-N, na podstawie której wydano więcej leku refundowanego niż na miesięczną kurację. Zdarzała się także realizacja recepty wystawionej na więcej niż 5 leków.

Kontrolujący stwierdzili niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane apteki, niepełne określenie produktów leczniczych, dawek, wielkości opakowania itp.) a także przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym zawierającym dane wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu, innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (data wystawienia recepty, data realizacji recepty, PESEL pacjenta, kod uprawnień dodatkowych pacjenta, kod odpłatności za lek, REGON świadczeniodawcy, numer recepty, EAN leku, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, identyfikator OW NFZ, itp).

Zdarzały się także niezgodności między sprzedażą a zakupem produktów leczniczych (brak faktur potwierdzających zakup leków lub niezgodne faktury z naliczonym kosztem leku recepturowego) oraz brak informacji o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.