11 września 2014 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy z 22 lipca 2014 roku o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1135), dzięki której ma wzmocnić się rola konsultantów, jako podmiotów doradczych ministra zdrowia.

Zgodnie z przepisami ustawy kandydaci na konsultantów są zobowiązani do złożenia odpowiedniego oświadczenia dotyczącego możliwego konfliktu interesów oraz aktualizowania informacji na ten temat w trakcie pełnienia swoich funkcji. W oświadczeniach, stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 5 września 2014 roku (Dz. U. poz. 1207), konsultant oświadcza między innymi, czy jest lub nie jest członkiem organów spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji lub przedstawicielem albo pełnomocnikiem przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą, a także czy na przykład wykonuje zajęcia zarobkowe na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, zawartej z podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

Rozporządzenie weszło w życie 11 września 2014 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz