Czy osoba ubiegająca się o stanowisko naczelnej pielęgniarki nie spełniająca wymaganych kwalifikacji (brak wyższego wykształcenia), ale posiadająca długoletni staż pracy na wyżej wymienionym stanowisku, może być zdyskwalifikowana w toku postępowania konkursowego?

Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, stanowisko naczelnej pielęgniarki obsadzane jest po przeprowadzeniu postępowania konkursowego.

Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749, z późn. zm.).

W myśl tego rozporządzenia do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, a kandydaci obowiązani są złożyć dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska.

Osoba ubiegająca się o stanowisko naczelnej pielęgniarki powinna:
- legitymować się dyplomem ukończenia wyższych studiów pielęgniarskich (za równorzędne z wykształceniem wyższym może być uznane imiennie przez Ministra Zdrowia szkolenie w ośrodku zagranicznym, trwające co najmniej pół roku i zakończone egzaminem (certyfikat)) lub
- posiadać inne wykształcenie wyższe w dziedzinie mającej zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej oraz posiadać wykształcenie średnie medyczne.

Poza wskazanymi wymaganiami kwalifikacyjnymi kandydatka powinna legitymować się co najmniej 5 letnim stażem w zawodzie pielęgniarki.
Wymagania dotyczące kwalifikacji oraz długości stażu pracy muszą być spełnione równocześnie.

Z przywołanych powyżej przepisów wynika, że nie może do konkursu na naczelną pielęgniarkę przystąpić osoba, która nie posiada odpowiednich kwalifikacji, gdyż wymagania odnośnie kwalifikacji i stażu pracy muszą być spełnione równocześnie.


Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome