Komunikacja medyczna wpływa w głęboki sposób na ludzkie życie, a zatem także na zdrowie i odczucie choroby. Kiepska komunikacja może mieć istotne skutki, a nawet poważne konsekwencje dla życia lub zdrowia pacjentów – pisze profesor Tomasz Goban-Klas we wstępie do publikacji .

Profesor przypomina, że komunikowanie bezpośrednie, „twarzą w twarz”, od zarania dziejów było elementem praktyki lekarskiej. Lekarz w kontakcie z pacjentem nie tylko leczył medykamentami, ale i zaklęciami, czarodziejskim słowem, a diagnozę stawiał nie tylko badając ale i wypytując pacjenta.

Do dzisiaj pacjenci nie wyobrażają sobie leczenia bez dłuższych wizyt lekarskich. „Dobry lekarz jest także dobrym komunikatorem” – podkreśla profesor. O komunikacji bezpośredniej obszerniej traktuje pierwsza część książki zatytułowana „Osoba”. Komunikacja osobowa jest wysunięta na pierwsze miejsce, ponieważ podmiotem leczenia i prewencji jest i zawsze będzie konkretny człowiek. Autor wstępu zwraca także uwagę na powstanie nowej dziedziny komunikacji zdrowotnej – transdyscypliny nauk o zdrowiu oraz nauk o komunikowaniu, na którą miały wpływ przede wszystkim zmiany cywilizacyjne, a właściwie wielkie megaprocesy społeczne, takie jak globalizacja, indywidualizacja i mediatyzacja medycyny.

„Zatem komplikujące się formy komunikowania, rosnące znaczenie nowych form i nowych mediów, w tym także mediów masowych, nowe wyzwania opieki lekarskiej w skali światowej, krajowej i regionalnej, zwróciły uwagę także badaczy komunikowania na tematykę zdrowia i choroby, częściowo pod wpływem zachęt i przydzielanych grantów ze strony regulatorów opieki zdrowotnej” – czytamy w opracowaniu.

„Komunikowanie w ochronie zdrowia” to pierwsza polska obszerna publikacja z zakresu nowego obszaru nauk społecznych i nauk o zdrowiu - komunikacji zdrowotnej, health communication. Składa się z trzech części poprzedzonych wprowadzeniem i zawierających po pięć analiz szczegółowych tematów i przypadków. Autorami są znani polscy filozofowie, językoznawcy, psychologowie, socjolodzy, informatycy oraz medioznawcy, w tym wielu z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najważniejsza z punktu widzenia inspiracji praktycznego działania jest część II, zatytułowana: Organizacja, która przedstawia problemy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej placówki medycznej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 12 marca 2015 r.