Dla 58 produktów zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu. Dla 16 produktów wprowadzono podwyżki. Pacjenci zapłacą mniej za 354 produkty (od 217,58 zł do 1 gr), a w przypadku 396 produktów nastąpi wzrost dopłat (od 1 grosza do 31,01 zł). Spadną ceny detaliczne brutto 699 produktów (od 226,16 zł do 1 gr), a dla 147 wzrosną (od 1 gr do 6,07 zł).
Do listy ogółem dodanych zostanie 75 nowych produktów (nowych kodów EAN), w tym leki stosowane w leczeniu zakrzepicy żył głębokich oraz profilaktyce nawrotowej zakrzepicy żył i zatorowości płucnej po ostrej zakrzepicy.
Pozostałe leki i wyroby medyczne umieszczone w części aptecznej listy są odpowiednikami dotychczas refundowanych. Dla 11 leków rozszerzone zostaną wskazania objęte refundacją. Na wniosek firm farmaceutycznych z listy zostanie usuniętych 20 produktów. MZ zapewnia, że każdy z usuniętych posiada refundowane odpowiedniki. Dodane zostaną wskazania pozarejstracyjne dla 3 produktów leczniczych stosowanych w pulmonologii lub ginekologii.
Refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający bendamustinum hydrochloridum stosowany w hematoonkologii w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej. Dotychczas lek był finansowany w ramach chemioterapii niestandardowej. MZ podkreśla, że dzięki wprowadzeniu bendamustyny do katalogu chemioterapii pacjenci z białaczką będą mieli lepszy dostęp do leczenia.
Wprowadzony zostanie także nowy program leczenia bendamustyną chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu. Refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający substancję czynną natalizumab w ramach programu leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci choroby.

Zmianie ulegnie opis programu lekowego „Leczenie choroby Pompego”, w ramach którego refundowana jest substancja czynna alglukozydaza alfa. Zmiana obejmuje możliwość włączenia do programu pacjentów z późną postacią choroby Pompego (late-onset). MZ podkreśla, że jest to długo oczekiwana przez środowiska chorych oraz lekarzy zmiana powodująca poszerzenie zakresu populacji objętej leczeniem w ramach programu.

W ramach zmienionego programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS” do leczenia kwalifikowane będą dzieci w wieku ciążowym poniżej 28 tygodni, 0 dni lub z dysplazją oskrzelowo-płucną, a immunizację trzeba będzie rozpocząć przed ukończeniem pierwszego roku życia. Resort zdrowia ocenia, że nowy kształt programu zabezpiecza dzieci najbardziej zagrożone zakażeniem wirusem RS, nie uwzględniając jednocześnie obostrzeń uzależniających kwalifikację do programu lekowego w zależności od daty urodzenia dziecka, co miało miejsce w dotychczasowym programie.